Poskytovateľ/ochrana osobných údajov

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Einsteinova 33

851 01 Bratislava

Slovenská Republika

E-mail: info.sk@mercedes-benz.com

 

Autorské právo

Všetok obsah uvedený alebo zobrazený na príslušnej webovej stránke, okrem iného vrátane textu, grafických prvkov, fotografií, obrázkov, pohyblivých obrázkov, zvuku a ilustrácií podlieha autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva (ďalej len „Obsah“), pričom ide o výlučné vlastníctvo Mercedes-Benz AG. 

Mercedes-Benz AG si vyhradzuje všetky práva k Obsahu. Akékoľvek kopírovanie Obsahu na obchodné účely, šírenie, zmeny alebo používanie na iných stránkach bez výslovného predchádzajúceho súhlasu Mercedes-Benz AG je zakázané. Niektoré webové stránky Mercedes-Benz AG obsahujú materiál, ktorých práva patria inej osobe, v takomto prípade k zverejneniu týchto materiálov dochádza na základe udeleného súhlasu od oprávnenej osoby. 

Tovar a ceny

Drobné rozdiely vo zverejnenom obsahu, najmä nie však výlučne vo farebných odtieňoch, tvaroch alebo konštrukcií, sú možné v dôsledku rôznych technológií vytvorenia obrazu, zobrazovacích technológií alebo iných technických dôvodov, pričom za takéto rozdiely nezodpovedáme. 

Zverejnený obsah môže obsahovať typy a výkony vozidiel, ako aj príslušenstvo, osobitnú výbavu alebo iné časti, ktoré nie sú dostupné na našom trhu. 

Vyjadrenia o právnych predpisoch a ich dôsledkoch platia len pre Spolkovú republiku Nemecko. 

Ak nie je dohodnuté inak, platia ceny platné v deň dodávky vozidla. Pre našich zmluvných partnerov sa cenami rozumejú len odporúčané, nezáväzné, ceny. V prípade otázok kontaktujte prosím niektorú z našich pobočiek alebo zmluvného partnera. 

Ochranné známky

Všetky logá a znaky uvedené na webovej stránke Mercedes-Benz AG sú zákonom chránené. Ochranné známky sú výlučným vlastníctvom Mercedes-Benz AG . 

Všetky ochranné známky, ochranné známky pre služby a obchodné názvy Mercedes-Benz AG použité ako súčasť webovej stránky alebo v súvislosti s ňou (spoločne „Ochranné známky“) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky skupiny Mercedes-Benz alebo jej pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií. Nesmiete nijakým spôsobom používať, kopírovať, reprodukovať, publikovať, elektronicky odosielať, uverejňovať, prenášať, distribuovať alebo upravovať Ochranné známky, a to ani v reklame alebo médiách, na sociálnych sieťach bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mercedes-Benz AG. Používanie Ochranných známok Mercedes-Benz AG na akejkoľvek mobilnej aplikácii, webovej lokalite alebo online službe je zakázané. Mercedes-Benz AG zakazuje používanie „horúcich“ odkazov na akúkoľvek inú mobilnú aplikáciu, webovú lokalitu alebo online službu, pokiaľ nie je vytvorenie takéhoto odkazu vopred schválené zo strany Mercedes-Benz AG. 

Licencie

Mercedes-Benz AG je oprávnená chrániť svoje práva duševného vlastníctva vrátane patentov, ochranných známok, dizajnov a autorských práv, a preto žiaden zverejnený obsah nemožno považovať za súhlas alebo udelenie licencie s použitím práv duševného vlastníctva Mercedes-Benz AG.

Výhľadové vyhlásenia

Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať výhľadové vyhlásenia v súlade s platnými právnymi predpismi Nemeckej spolkovej republiky. Príklady výhľadových vyhlásení zahŕňajú naše predbežné vyhlásenia o dopyte po produktoch, budúcom zisku, úrokoch, budúcom vývoji, cenovej politiky, zmeny výmenných kurzov alebo cien surovín, pokles maloobchodných cien jazdených vozidiel, ako aj možný hospodársky pokles v Európe a Severnej Amerike. Vývojové vyhlásenia svojím charakterom zahŕňajú riziko a neistotu, pretože súvisia s budúcimi udalosťami a okolnosťami a existuje mnoho faktorov, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky a vývoj sa budú výrazne líšiť od skutočných alebo mlčky predpokladaných vyjadrení týchto výhľadových vyhlásení. Vyhlásenia týkajúce sa budúcnosti sú okrem iného podmienené domácimi a globálnymi hospodárskymi a obchodnými podmienkami. V dôsledku toho sa naše skutočné budúce výsledky môžu podstatne líšiť od plánov, cieľov a očakávaní uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Dodatočné riziká a faktory sú uvedené v našich dokumentoch, ktoré boli predložené alebo poskytnuté Komisii pre cenné papiere a burzy v USA (ďalej len „komisia SEC“), vrátane najnovšej výročnej správy Mercedes-Benz AG (resp. Daimler AG) vo formulári 20-F, ktorá je k dispozícii na webovej stránke komisie SEC na adrese www.sec.gov . Akékoľvek výhľadové vyhlásenia vytvorené nami alebo v našom mene platia len v dni, v ktorom boli vytvorené. Nezaväzujeme sa aktualizovať výhľadové vyhlásenia tak, aby odrážali akékoľvek zmeny príslušných očakávaní alebo akékoľvek zmeny udalostí, podmienok alebo okolností, na ktorých je takéto vyhlásenie založené. 

Odkazy na iné webové stránky, ktoré vlastnia tretie strany

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy alebo vás môžu presmerovať na iné webové stránky, online služby alebo sociálne siete, ktoré vlastnia a kontrolujú tretie strany. Tieto webové stránky nie sú pod kontrolou Mercedes-Benz AG, a preto ani nezodpovedá za obsah, vzhľad, aktuálnosť ani presnosť uvádzaných informácií. Zároveň nezodpovedáme za zhromažďovanie, používanie a sprístupňovanie informácií zverejnených na týchto webových stránkach, ako ani za súlad obsahu s právnymi predpismi. 

 

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Upozornenie podľa § 26 Zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG) pre nemeckých užívateľov platí, že Mercedes-Benz AG nebude účastníkom konania o urovnaní sporu pred spotrebiteľským súdom v zmysle zákona VSBG a nemá ani takúto povinnosť. 

Európska komisia vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (tzv. „RSO platforma“). RSO platforma slúži ako jednotné kontaktné miesto pre mimosúdne riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných povinností, ktoré vyplývajú z kúpnych zmlúv uzatvorených online. Na RSO platformu sa dostanete prostredníctvom nasledujúceho odkazu: 

Riešenie sporov online | Európska komisia (europa.eu)

© Copyright Mercedes-Benz AG

 

Informácie o ochrane údajov

 

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je:

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. („My“)

Einsteinova 33

851 01 Bratislava

Slovenská Republika

E-mail: info@mercedes-benz.sk

 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Einsteinova 33

851 01 Bratislava

E-mail: dialog.sk@mercedes-benz.com

 

  1. Ochrana údajov

Teší nás vaša návšteva našich internetových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. V týchto Informáciách o ochrane údajov vysvetľujeme, ako získavame vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich používame, na akých právnych základoch sa zakladá takéto konanie a aké práva a nároky pre vás v tejto súvislosti vyplývajú. Okrem toho odkazujeme na smernicu koncernu Mercedes-Benz o ochrane údajov: 

 

Smernica koncernu Mercedes-Benz o ochrane údajov

.

 

Naše Informácie o ochrane údajov pri používaní našich internetových stránok a smernica koncernu Mercedes-Benz o ochrane údajov neplatia pre vaše aktivity na internetových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, na ktoré sa môžete dostať pomocou odkazov uverejnených na našich internetových stránkach. O ich ustanoveniach o ochrane údajov sa informujte na internetových stránkach príslušných poskytovateľov.

 

  1. Získavanie a spracovávanie vašich osobných údajov

a. Pri vašej návšteve našich internetových stránok ukladáme určité údaje, ako sú vami používaný prehliadač a operačný systém, dátum a čas vašej návštevy, stav vášho prístupu (napr. či sa vám podarilo otvorenie internetovej stránky alebo ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií na internetovej stránke, vami pravdepodobne zadané vyhľadávané pojmy, frekvencia vašich návštev jednotlivých internetových stránok, názvy otváraných súborov, prenesený objem dát, internetovú stránku, z ktorej ste sa dostali na naše internetové stránky a internetové stránky, ktoré navštívite prostredníctvom našich internetových stránok po kliknutí na odkazy uverejnené na našich internetových stránkach alebo po priamom zadaní domény do zadávacieho poľa na rovnakej karte (resp. v rovnakom okne) vášho prehliadača, na ktorej ste otvorili naše internetové stránky. Z bezpečnostných dôvodov, najmä na prevenciu proti útokom na naše internetové stránky alebo proti pokusom o podvody, ako aj na ich identifikovanie, ukladáme po dobu siedmich dní vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb.

 

b. Iné osobné údaje spracúvame len vtedy, keď nám ich poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, chatu, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy, a aj v týchto prípadoch len vtedy, keď tak smieme konať na základe vami poskytnutého súhlasu (aj pri medzinárodných prenosoch údajov, pozrite si odsek 12) alebo v súlade s platnými právnymi predpismi (pozrite si odsek 7).

 

c. Nie ste viazaní žiadnou zákonnou ani zmluvnou povinnosťou poskytovať osobné údaje. Môže sa však stať, že určité funkcie našich internetových stránok sú viazané na poskytnutie osobných údajov. Ak v takýchto prípadoch odmietnete poskytnutie osobných údajov, nemusia dané funkcie fungovať alebo môžu fungovať len obmedzene.

 

3.Účely použitia

a. Osobné údaje získavané pri návšteve našich internetových stránok používame na ich čo najkomfortnejšiu prevádzku, ako aj na ochranu našich IT systémov pred útokmi a iným protiprávnym konaním.

 

b. Ak nám napríklad v rámci registrácie, chatu, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy poskytnete ďalšie osobné údaje, tak ich použijeme na uvedené účely, na spravovanie zákazníkov a – pokiaľ je to potrebné – na realizáciu a vyúčtovanie prípadných obchodných transakcií, a to vždy v príslušnom nevyhnutnom rozsahu.

 

c. Na ďalšie účely (napríklad zobrazovanie personalizovaných obsahov alebo reklám na základe vášho používania) používa naša spoločnosť a prípadne vybrané externé spoločnosti vaše údaje len vtedy, ak s tým v rámci nášho systému Consent Management System vyjadríte váš súhlas. . Ďalšie informácie a možnosti rozhodovania získate tu.

 

d. Vaše osobné údaje ďalej používame vtedy, keď sme k tomu právne zaviazaní (napríklad ukladanie na splnenie obchodných alebo daňovo-právnych archivačných povinností, vydanie v súlade s úradným alebo súdnym nariadením, napríklad orgánu činnému v trestnom konaní).

 

4.Prenos osobných údajov tretím stranám; zásuvné moduly sociálnych sietí; spolupráca s poskytovateľmi služieb

a. Naše internetové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Ak kliknete na takúto ponuku, prenesieme príslušnému poskytovateľovi údaje v nevyhnutnom rozsahu (napr. informáciu, že túto ponuku ste našli u nás a prípadne ďalšie informácie, ktoré ste na tento účel už uviedli na našich internetových stránkach). 

 

b. Keď na našich internetových stránkach používame takzvané zásuvné moduly sociálnych sietí, akými sú Facebook a Twitter, tak ich integrujeme nasledujúcim spôsobom:

Pri vašej návšteve našich internetových stránok sú zásuvné moduly sociálnych sietí deaktivované, tzn. prevádzkovateľom týchto sietí sa neposielajú žiadne údaje. Ak budete chcieť použiť niektorú z týchto sietí, tak na vytvorenie spojenia so serverom príslušnej siete kliknite na príslušný zásuvný modul sociálnej siete.

Pokiaľ máte v danej sieti účet používateľa a v momente aktivácie zásuvného modulu sociálnej siete ste prihlásený do svojho účtu, tak sieť dokáže priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu účtu používateľa. Ak si takéto priradenie neželáte, tak pred aktiváciou zásuvného modulu sociálnej siete sa z príslušnej siete odhláste. Sociálna sieť nedokáže priradiť návštevu iných internetových stránok Mercedes-Benz, kým aj na nich neaktivujete dostupný zásuvný modul sociálnej siete.

Po aktivácii zásuvného modulu sociálnej siete prenesie sieť takto sprístupnené obsahy priamo do vášho prehliadača, ktorých ich začlení do našich internetových stránok. V tomto momente môže dôjsť aj k prenosu údajov, ktorý aktivuje a riadi príslušná sociálna sieť. Pre spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane údajov príslušnej siete.

Zásuvný modul sociálnej siete zostáva aktívny až do jeho deaktivácie alebo do vymazania vašich súborov cookie (pozrite si odsek 5.d).

 

c. Po kliknutí na odkaz na ponuku alebo po aktivácii zásuvného modulu sociálnej siete sa môže stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie („EÚ“) nezaručujú „primeranú úroveň ochrany“ pri spracovávaní osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Nezabúdajte na túto skutočnosť pred kliknutím na odkaz alebo pred aktiváciou zásuvného modulu sociálnej siete a následným spustením prenosu vašich údajov.

 

d. Na účely prevádzky, optimalizácie a zabezpečenia našich internetových stránok spolupracujeme výlučne s kvalifikovanými poskytovateľmi služieb (napr. poskytovatelia IT služieb, marketingové agentúry). Osobné údaje im poskytujeme len vtedy, keď je to potrebné na prípravu a používanie internetových stránok a ich funkcií, na sledovanie oprávnených záujmov, na plnenie právnych povinností, alebo ak s tým súhlasili (pozrite si odsek 7). ). Podrobnejšie informácie o príjemcoch nájdete v našom systéme Consent Management System.

 

5.Súbory cookie

a. Pri návšteve našich internetových stránok môže dôjsť k používaniu súborov cookie. Z technického hľadiska ide o takzvané HTML súbory cookie a podobné softvérové nástroje, akými sú napríklad Web/DOM Storage alebo Local Shared Objects (takzvané „flash súbory cookie“), ktoré spoločne označujeme ako súbory cookie.

 

b. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení a neskôr sa čítajú pri návšteve webovej stránky. Na základe možno napríklad rozpoznať, či medzi zariadením a internetovými stránkami už niekedy došlo k spojeniu, zohľadniť váš preferovaný jazyk alebo iné nastavenia, ponúknuť vám určité funkcie (napr. online obchod, konfigurátor vozidiel) alebo na základe používania rozpoznať vaše záujmy. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

 

c. To, či a ktoré súbory cookie budú pri vašej návšteve našich internetových stránok použité, závisí od toho, ktoré oblasti a funkcie našich internetových stránok používate a či ste s používaním súborov cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné, t. j. zvyčajne z technických dôvodov, súhlasili v našom systéme Consent Management System. Ďalšie informácie a možnosti rozhodovania získate tu.

 

d. Používanie súborov cookie okrem toho závisí od nastavení vami používaného internetového prehliadača (napríklad Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Väčšina internetových prehliadačov je vopred nastavená na automatické akceptovanie určitých druhov súborov cookie. Toto nastavenie však môžete väčšinou zmeniť. Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Web/DOM-Storage a Local Shared Objects môžete vymazať samostatne. To, ako to funguje vo vami používanom prehliadači resp. zariadení, je uvedené v návode od výrobcu.

 

e. Súhlas, odmietnutie alebo vymazanie súborov cookie sú viazané na používané zariadenie a okrem toho aj na príslušný používaný internetový prehliadač. Ak používate viaceré zariadenia, resp. viaceré internetové prehliadače, tak pre každé/každý z nich môžete vykonať rôzne rozhodnutia, resp. nastavenia.

 

f. Pokiaľ nebudete súhlasiť s používaním súborov cookie alebo ich vymažete, tak sa môže stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich internetových stránok alebo budú jednotlivé funkcie pre vás dostupné len v obmedzenom rozsahu.

 

 

6.Bezpečnosť

Na ochranu nami spravovaných údajov proti manipulácii, strate, zničeniu a proti prístupu neoprávnených osôb používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia priebežne zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

 

7.Právne základy spracovávania údajov

a. Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, považuje sa tento súhlas za právny základ na spracovanie (čl. 6, ods. 1, písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Vezmite prosím na vedomie svoj súhlas s prenosom údajov príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov) tiež oddiel 12.

 

b. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pri príprave a plnení zmluvy s vami je čl. 6, ods. 1, písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

c. Ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie našich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme na to oprávnení podľa čl. 6, ods. 1, písm. c všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

d. Osobné údaje spracúvame okrem toho podľa čl. 6, ods. 1, písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov na hájenie našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích strán. Za takéto oprávnené záujmy sa považuje zachovanie funkčnosti našich informačných systémov, (priamy) marketing vlastných a cudzích produktov a služieb (ak nie je realizovaný s vaším súhlasom) a zákonom vyžadované dokumentovanie obchodných kontaktov. V rámci príslušne potrebného zváženia záujmov zohľadňujeme najmä druh osobných údajov, cieľ ich spracovávania, okolnosti ich spracovávania a váš záujem na zachovaní dôvernosti vašich osobných údajov.

 

8.Vymazanie vašich osobných údajov

Vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme z bezpečnostných dôvodov, vymažeme po siedmich dňoch. Vaše osobné údaje vymažeme inak po zániku účelu, na ktorý sme tieto údaje zhromaždili a spracovali. K ukladaniu nad tento časový rámec dochádza len vtedy, ak je to potrebné na základe zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov v EÚ, ktorým podliehame, alebo na základe právnych predpisov v tretích krajinách, ak v nich existuje primeraná úroveň ochrany údajov. Pokiaľ vymazanie v jednotlivom prípade nie je možné, tak príslušné osobné údaje budú označené s cieľom obmedzenia ich spracovávania v budúcnosti.

 

9.Práva dotknutej osoby

a. Ako osoba dotknutá spracovávaním údajov máte právo na informácie (čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), opravu (čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), vymazanie údajov (čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), obmedzenie spracovávania (čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) a prenosnosť údajov (čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 

b. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie sa nijako nedotkne zákonnosti spracovávania vašich osobných údajov až do momentu odvolania. Rovnako sa nedotkne ani ďalšieho spracovania týchto údajov na báze iného právneho základu, napr. na splnenie zákonných povinností (pozri odsek „Právne základy spracovania“).

 

c. Právo na podanie námietky

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6, ods. 1 e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracovávanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracovávanie údajov na základe zváženia záujmov). Ak podáte námietku, tak budeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len vtedy, keď budeme môcť bezpodmienečne preukázať existenciu takých oprávnených dôvodov, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď bude spracovanie slúžiť na uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov. Ak vaše osobné údaje spracovávame na realizáciu priameho marketingu s cieľom sledovania oprávnených záujmov na základe zváženia záujmov, tak máte právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov podať námietku proti takémuto spracovávaniu.

 

d. Žiadame vás, aby ste vaše nároky alebo deklarácie zasielali podľa možnosti na nasledujúcu kontaktnú adresu: dialog.sk@mercedes-benz.com

 

e. Ak sa domnievate, že spracovávanie vašich osobných údajov porušuje zákonné nariadenia, máte právo na podanie sťažnosti na príslušnom orgáne pre dohľad nad ochranou osobných údajov (čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 

10.Newsletter

Keď sa prihlásite k odberu newslettera ponúkaného na našej internetovej stránke, tak údaje uvedené pri prihlasovaní sa k odberu newslettera použijeme len na jeho zasielanie. Výnimkou sú prípady, kedy poskytnete súhlas so širším používaním týchto údajov. Odoberanie newslettera môžete kedykoľvek zrušiť pomocou možnosti odhlásenia sa dostupnej v newsletteri.

 

  1. Centrálna prístupová služba spoločnosti Mercedes-Benz Group

Pomocou centrálnej prístupovej služby spoločnosti Mercedes-Benz Group sa môžete prihlásiť na všetkých internetových stránkach a vo všetkých aplikáciách koncernu Mercedes-Benz a jeho značiek, ktoré sú prepojené s touto službou. Príslušné platné podmienky používania obsahujú špeciálne pravidlá ochrany údajov. Tieto podmienky používania si môžete pozrieť na príslušných prihlasovacích stránkach prepojených internetových stránok a aplikácií.

 

12.Prenos údajov na prijímateľa mimo európskeho hospodárskeho priestoru

a. Pri spolupráci s poskytovateľmi služieb (pozrite si odsek 4. d.) a poskytovaní údajov s vaším súhlasom tretím stranám (pozrite si odsek 3.c) môže dôjsť k prenosu osobných údajov k príjemcom sídliacim v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“), Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (= Európsky hospodársky priestor) a k spracovaniu údajov v týchto krajinách, pričom ide najmä o USA a Indiu.

 

b. V nasledujúcich krajinách z pohľadu EÚ existuje primeraná úroveň ochrany pri spracovávaní osobných údajov, ktorá by zodpovedala štandardom EÚ (tzv. rozhodnutia o primeranosti): Andorra, Argentína, Kanada (obmedzene), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Ostrov Man, Japonsko, Jersey, Južná Kórea, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Uruguaj. S príjemcami v iných krajinách uzatvárame dohody o aplikácii štandardných zmluvných klauzúl EÚ, záväzných firemných predpisov alebo iných povolených mechanizmov s cieľom vytvoriť „primeranú úroveň ochrany“ v súlade so zákonnými požiadavkami. Informácie k tejto téme vám radi poskytneme prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v predchádzajúcom odseku 9.d.

 

c. Ak súhlasíte s naším systémom správy súhlasu, váš súhlas sa vzťahuje aj na prenos údajov príjemcom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kde neexistuje "primeraná úroveň ochrany". Informácie o prenášaných údajoch, príjemcoch údajov alebo kategóriách príjemcov údajov, ako aj o príslušných krajinách nájdete v našom systéme správy súhlasu v časti "Nastavenia súborov cookie" v päte v dolnej časti webovej stránky. V týchto krajinách nemusia existovať žiadne právne predpisy o ochrane údajov porovnateľné s Európskym hospodárskym priestorom úplne alebo čiastočne (e.B. práva dotknutých osôb, pozri oddiel 9), žiadne orgány na ochranu údajov a/alebo žiadne porovnateľné možnosti prijať opatrenia proti porušovaniu ochrany údajov. Verejné orgány (e.B orgány) môžu mať okrem iného ľahší prístup k spracúvaným údajom a používať ich na iné účely ako v Európskom hospodárskom priestore. Tieto okolnosti môžu byť kompenzované len čiastočne osobitnými opatreniami.

 

Stav: apríl 2022

 

WLTP

Nový postup vykonávania skúšok spotreby a emisií WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) sa postará o vyššiu mieru transparentnosti a postupne nahradí skúšobný postup NEDC (nový európsky jazdný cyklus). Skúšobný postup WLTP bude záväzný pre všetky členské štáty EÚ, ďalšie štáty skúmajú jeho zavedenie v neskoršom termíne. 

 

Vysvetlenie postupov WLTP a NEDC

V rámci skúšobného postupu WLTP sa od 1. septembra 2017 zavádza nová metodika vykonávania testov spotreby a emisií, ktorých výsledky majú byť pri porovnaní s doterajším skúšobným postupom NEDC viac orientované na reálne jazdenie. Všetky novovyvinuté vozidlá, príp. vozidlá vybavené novými agregátmi sú od septembra 2017 certifikované podľa skúšobného postupu WLTP. Od septembra 2018 následne platí súbor pravidiel WLTP pre všetky ostatné novo registrované vozidlá. V súvislosti s tým bude výrobca vozidiel značky smart certifikovať portfólio osobných motorových vozidiel do augusta 2018 v súlade metodikou WLTP. Počas prechodnej fázy budú paralelne ponúkané vozidlá s certifikáciou podľa WLTP a NEDC. Ďalej sa bude uvádzať taktiež vyššia hodnota spotreby odvodená od skúšobného postupu NEDC s uplatnením rámcových podmienok skúšobného postupu WLTP. Túto bude možno nájsť až do roku 2020 v predajných dokladoch.

Porovnanie postupov WLTP a NEDC

 WLTPNEDC
Teplota štartovaniastudenástudená
Trvanie cyklu1 800 s 1 180 s 
Čas státia242 s 267 s 
Podiel státia13,4 % 22,6 % 
Vzdialenosť23 262 m 10 931 m 
Maximálna rýchlosť 131,3 km/h 120 km/h 
Priemerná rýchlosť 46,5 km/h 33,35 km/h 
Prvky mimoriadnej výbavy individuálneho modelu sú zohľadnené vzhľadom na hmotnosť, aerodynamiku, valivý odpor, nároky na napäťovú sústavu; bez klimatizácie 

sú s výnimkou pneumatík nezohľadnené;  

bez klimatizácie 

Teplota23°C 25 +/– 5°C

 

Čo to znamená pre mňa ako zákazníka?

Zavedenie skúšobného postupu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) prinesie vyššiu mieru transparentnosti v oblasti uvádzania údajov o spotrebe paliva. Zákazníci budú profitovať zo skúšobného postupu WLTP, pretože tento postup poskytuje realistickejšie meradlo na porovnávanie hodnôt spotreby a emisných hodnôt rôznych modelov vozidiel. V dôsledku iných rámcových podmienok dôjde k zmene hodnôt emisií CO2 aj hodnôt spotreby: technicky identické vozidlo má pri skúšobnom postupe WLTP číselne vyššiu hodnotu emisií CO2 aj vyššiu hodnotu spotreby ako v prípade skúšobného postupu NEDC (nový európsky jazdný cyklus), čo je podmienené rozdielnosťou jednotlivých procesov. Je to spôsobené napríklad aj zohľadňovaním prvkov mimoriadnej výbavy a sprísnenými rámcovými podmienkami v novom cykle.

Skúšobný postup WLTP poskytuje presné hodnoty.

Vďaka tomu, že skúšobný postup WLTP zohľadňuje individuálnu výbavu vozidiel, sú získané hodnoty presnejšie ako pri postupe NEDC a sú kvázi špecifické pre dané vozidlo. Na doterajšej každodennej spotrebe to nič nemení.
Od septembra 2017 je v automobilovom priemysle zavedený nový postup pre testy spotreby a emisií, všetky novocertifikované typy vozidiel budú preverené podľa skúšobného postupu WLTP. Paralelne sa bude aj naďalej zisťovať hodnota spotreby podľa skúšobného postupu NEDC a bude sa vykazovať ako jediná platná hodnota spotreby v reklamných materiáloch.
Do septembra 2018 bude smart postupne certifikovať portfólio vozidiel v súlade s postupom WLTP. Od tohto momentu budú nové hodnoty WLTP predbežne uvádzané vo všetkých predajných podkladoch a ďalších publikáciách. Pre modely, ktorých výroba bude už len dobiehať, sa spotreba bude vykazovať podľa skúšobného postupu NEDC.

Zavedenie skúšobného postupu WLTP

Skúšobný postup WLTP má za cieľ celosvetovú harmonizáciu skúšobných postupov. Má poskytovať výsledky, ktoré budú pri porovnaní s doterajším skúšobným postupom NEDC viac orientované na reálne jazdenie. Táto zmena sa netýka jazdených vozidiel, pre ktoré naďalej zostávajú v platnosti certifikované hodnoty NEDC. Minimálne do konca roku 2020 budú pre všetky vozidlá zisťované hodnoty WLTP, ako aj hodnoty NEDC. Od certifikácie príslušného vozidla sa tieto hodnoty budú súbežne uvádzať v dokumentácii vozidla. Od roku 2021 budú zistené namerané hodnoty WLTP jedinými hodnotami spotreby a emisií pre všetky osobné vozidlá, za predpokladu, že príslušný členský štát EÚ prispôsobil svoj daňový systém. Samotné fázy testov skúšobného postupu WLTP sa skrátene označujú ako WLTC a sú rozdelené do troch tried. Takmer všetky osobné motorové vozidlá budú otestované v rámci postupu WLTC triedy 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), ktorá platí pre všetky osobné motorové vozidlá, ktorých hodnota pomeru hmotnosti k výkonu presahuje 34 kW/t (46 k/t prevádzkovej hmotnosti).

Skúšobný postup WLTP: väčšia transparentnosť

Vďaka skúšobnému postupu WLTP majú zákazníci značky smart k dispozícii hodnoty spotreby, ktoré sú špecifické pre dané vozidlo a sú realistickejšie, ako aj transparentnejšie. Porovnateľnosť presahujúca rámec výrobcov a modelov zostáva zachovaná, zistené spotreby však viac zodpovedajú každodennému jazdeniu a zohľadňujú rozmanitejšie faktory ako skúšobný postup NEDC. Výrobca vozidiel značky smart podporuje nový, realistickejší laboratórny test, ako aj merania priamo na cestnej komunikácii. To prináša vyššiu mieru transparentnosti a bezpečnosť pre zákazníkov značky smart. Zavedenie skúšobného postupu WLTP a merania RDE (emisie pri skutočnej jazde) znamená v tomto smere dôležitý krok.

Čo to znamená pre zákazníka?

Pri výbere prvkov mimoriadnej výbavy si zákazníci v budúcnosti dokážu zistiť hodnotu emisií CO2 pre svoj model vozidla presnejšie ako doteraz. S cieľom zaručiť jednoznačnosť a transparentnosť sa výrobca vozidiel značky smart bude aktívne podieľať na jednotlivých fázach zavádzania skúšobného postupu WLTP, pričom bude cielene informovať príslušných obchodníkov aj zákazníkov. K tomu bude patriť aj nová podoba zobrazovaných informácií súvisiacich s výbavou: od modelu s najnižšou až po verziu s najvyššou spotrebou energie. Numericky bude toto rozpätie siahať od hodnoty „WLTP Low“ (minimálny rozsah mimoriadnej výbavy) až po hodnotu „WLTP High“ (maximálny rozsah mimoriadnej výbavy).

Takto si vyžiadate svoje výsledky merania RDE

Spoznajte emisné vlastnosti svojho vozidla v reálnych podmienkach.

Pojem emisie pri skutočnej jazde (RDE) popisuje reálne emisné vlastnosti osobných a nákladných vozidiel a autobusov pri každodennom používaní. Merania spalín za účelom typového schválenia sa doteraz uskutočňovali výhradne na skúšobných stoliciach. Od vstúpenia legislatívy RDE (EÚ) 427/2016 do platnosti v marci 2016 sa meranie emisií v rámci definovaného rámca musí uskutočňovať aj v skutočnej jazdnej prevádzke. Spolu so záväznými hraničnými hodnotami RDE pre skutočnú jazdnú prevádzku, platnými od septembra 2017, je to významný krok k čistejšej budúcnosti automobilizmu s nižšími emisiami.

Výsledky meraní RDE našich vozidiel smart, ktoré boli zistené nami ako výrobcom, ako aj nezávislými, štátom kontrolovanými službami technickej kontroly, si môžete po uvedení označenia validovaného radu vozidiel pre skúšky PEMS svojho vozidla smart tu vyžiadať (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Výsledky meraní WLTP modelov smart

Konštrukčný radEmisie CO2min. (kombinované)Emisie CO2max. (kombinované)Dojazd min.Dojazd max.Spotreba elektrického prúdu min.Spotreba elektrického prúdu max.
smart fortwo 52 kW131 g/km [1]142 g/km [1]    
smart fortwo 66 kW128 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ fortwo0 g/km [1]  0 g/km [1]111 km [1]133 km [1]16,1 kWh/100 km [1]25,0 kWh/100 km [1]
smart fortwo kabriolet 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart fortwo kabriolet 66 kW132 g/km [1]145 g/km [1]    
smart EQ fortwo kabriolet0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,2 kWh/100 km [1]
smart forfour 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart forfour 66 kW132 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Často kladené otázky

 

Čo je WLTP?

Skratka WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure) znamená skúšobný postup, pomocou ktorého sa na valcovej skúšobnej stolici zisťujú hodnoty spotreby a emisií vozidla. Od 1. septembra 2017 sa postupne zavádza skúšobný postup WLTP, ktorý nahrádza predchádzajúci skúšobný postup NEDC.

Skúšobný postup WLTP sa vďaka svojmu dynamickému nastaveniu podstatne viac približuje skutočnému dianiu počas jazdenia, ako tomu bolo doposiaľ. Skúšobný postup WLTP sa vyznačuje podstatne vyššími zrýchleniami, ako aj podstatne dynamickejším jazdným profilom. Maximálna rýchlosť sa zvyšuje na 131 km/h, priemerná rýchlosť na 47 km/h.

Čas jazdy sa predlžuje o 10 minút, podiel jazdy po diaľnici, ktorý je simulovaný na valcoch, je vyšší a súčasne sa skracuje dĺžka státia. Prejdená vzdialenosť sa zdvojnásobuje na 23 km.

Body preraďovania sa v závislosti od vozidla a hnacieho ústrojenstva vypočítavajú vopred. Do hodnotenia budú zahrnuté všetky prvky mimoriadnej výbavy, ktoré majú vplyv na aerodynamiku vozidla, na valivý odpor alebo na hmotnosť vozidla. Spotreba prúdu komfortnými funkciami takisto vedie k zvýšeniu hodnoty CO2. Vylúčená z prvého stupňa skúšobného postupu WLTP je len klimatizácia. So skúšobnám postupom WLTP má byť zavedený celosvetovo záväzný štandard.

V tomto smere krajiny EÚ úspešne napredujú. Pomáha to pri vzájomnom porovnaní spotreby paliva a emisií škodlivín vozidiel rôznych výrobcov. Nové štandardy okrem toho prispejú k tomu, aby úrady mohli kontrolovať dodržiavanie zákonom stanovených hraničných hodnôt spalín – od uhľovodíkov (HC) cez oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx) až po častice.

Čo je WLTC?

Jazdné cykly sa v rámci skúšobného postupu WLTP označujú ako skúšobné cykly WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Pre rozdielne typy vozidiel boli v rámci skúšobného postupu WLTP vyvinuté tri rôzne jazdné cykly, ktoré zohľadňujú príslušný pomer hmotnosti k výkonu. Väčšia časť osobných motorových vozidiel, ktoré boli registrované v EÚ a majú pomer hmotnosti k výkonu vyšší ako 34 kW/t (46 k/t), bude zaradená do WLTC triedy 3. Testovací cyklus pre vozidlá triedy 3 sa skladá zo štyroch častí – Low, Medium, High, Extra High. Tieto časti simulujú prevádzku vozidla v meste a mimo mesta, ako aj na rýchlostných komunikáciách a diaľniciach.

Čo je NEDC?

NEDC (nový európsky jazdný cyklus) je aktuálne platný skúšobný cyklus pre osobné motorové vozidlá. Prvý európsky jazdný cyklus vstúpil do platnosti v roku 1970 s cieľom poskytovať porovnateľné a reprodukovateľné hodnoty, ktoré presahujú rámec výrobcov. V roku 1992 bol tento cyklus rozšírený aj na mestskú premávku. Priemerná rýchlosť skúšobného postupu NEDC s hodnotou 34 km/h je nízka, rovnako ako aj predpísané zrýchlenia a maximálna rýchlosť 120 km/h. Štruktúra cyklu už nezodpovedá aktuálnemu priemernému rozdeleniu rôznych úsekov trasy.

Merania nezohľadňujú aerodynamiku, hmotnosť ani spotrebu energie prvkami prídavnej výbavy a komfortnými funkciami ako klimatizácia, rádio alebo vyhrievanie sedadiel. K tomu treba pripočítať technologické parametre, ktoré podporujú vznik odchýlok.

Napríklad: pri skúšobnom postupe NEDC má relatívne vysoký vplyv technológia štart – stop, pretože tento postup sa vyznačuje vysokým podielom zastavení vozidla. Na vozidlách vybavených prevodovkou s ručným radením sa pri zisťovaní okamihov preradenia nezohľadňujú žiadne parametre, ktoré sú špecifické pre dané vozidlo.

V porovnaní s reálnou prevádzkou to môže viesť k veľkým odchýlkam v spotrebe. Na základe kontinuálneho technického pokroku možno konštatovať, že skúšobný postup NEDC už nezodpovedá dnešnej dobe a medzičasom bol technicky prekonaný.

Čo je RDE?

Skratka RDE (Real Driving Emissions) znamená emisie pri skutočnej jazde a je to cestný test na kontrolu emisie škodlivín. Tieto hodnoty predstavujú tvorbu emisií vozidiel, ktoré boli testované v reálnych podmienkach. Merania spalín za účelom typového schválenia sa doteraz uskutočňovali výhradne na skúšobných stoliciach. Od marca 2016 sa meranie emisií v rámci definovaného rámca musí uskutočňovať aj v skutočnej jazdnej prevádzke. Na meranie emisií oxidov dusíka (NOx) a oxidu uhoľnatého (CO) sa využíva prenosný systém na meranie emisií (Portable Emissions Measurement System, PEMS). Neskôr sa budú zisťovať aj emisie častíc. Pritom nie je stanovený žiadny cyklus, jazdy aj merania sa uskutočňujú v rámci reálnej každodennej prevádzky pri dodržaní pravidiel cestnej premávky. Vozidlá sa v rozsahu od 90 do 120 minút pohybujú po verejných komunikáciách, jednotlivé tretiny z tohto času predstavuje jazda v meste, mimo mesta a po diaľnici. Pre mesto je určená priemerná rýchlosť od 15 do 30 km/h, na diaľnici je to rýchlosť v rozsahu od 90 a minimálne 110 km/h, nie však viac ako 145 km/h. Vonkajšia teplota sa musí pohybovať medzi hodnotou 0 až 30 °C, klimatizácia je zapnutá.

Testovacia jazda by sa nemala uskutočniť vo väčšej nadmorskej výške ako 700 metrov a výškový rozdiel pri jazde by nemal prekročiť 100 metrov. Od septembra 2017 sa pri cestných testoch musia v rámci zisťovania emisií pri skutočnej jazde dodržať hraničné emisné hodnoty podľa normy Euro 6. V prvej fáze to od 1. septembra 2017 platí pre novo certifikované typy a najneskôr od 1. septembra 2019 pre všetky typy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša internetová stránka obsahuje odkazy na iné internetové stránky a kanály sociálnych médií. Nemáme vplyv na to, či ich prevádzkovatelia dodržujú ustanovenia o ochrane osobných údajov. Prosím, informujte sa na internetových stránkach poskytovateľov o poznámkach o ochrane osobných údajov. Externé odkazy sú na našej internetovej stránke príslušne označené a pred kliknutím na ne budete informovaní, že opúšťate našu stránku.