Udbyder / databeskyttelse

Mercedes-Benz Danmark A/S
Digevej 114, Postboks 130
DK-0900 København
Tel: +46 40 679 72 38

Selskabets ansvar er dets registrerede bestyrelse.
Selskabets bestyrelsesformand er Niels Kowollik. 

Registreringsnummer CVR: 14815198 
Momsregistreringsnummer: 14815198

*

For smart control tjenester og for smart connected Portal:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
telefon: 00800 2 77 77 777
e-mail: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com

registreringsnr. i erhvervsregistret i Stuttgart County Court.: HRB 762 873, Momsnr.: DE 321 281 763, repræsenteret af ledelsen: Ola Källenius (Chairman),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; Formand for repræsentantskabet: Bernd Pischetsrieder

 

Ophavsret

Copyright 2020 Mercedes-Benz Group AG. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler, samt hvordan de er arrangeret, falder ind under ophavsretten og anden lovgivning, som beskytter den intellektuelle ejendomsret. De må hverken bruges kommercielt, kopieres med henblik på videregivelse, ændres eller anvendes på andre internetsider. Nogle internetsider fra Mercedes-Benz Group AG indeholder også materiale, som ophavsretligt tilhører dem, der har stillet det til rådighed.

 

Produkter og priser

Efter at redaktionen er afsluttet, kan der for nogle siders vedkommende ske ændringer af produkter og ydelser. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leverings- eller ydelsesomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges af kunden at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til Mercedes-Benz Group AG's interesser. Illustrationerne kan vise tilbehør, ekstraudstyr eller andet indhold, som ikke er omfattet af det standardmæssige leverings- eller ydelsesomfang. Farveafvigelser skyldes tekniske faktorer. Enkelte sider kan også omtale typer og ydelser, der ikke tilbydes i visse lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold for andre regler i salgs- og leveringsbetingelserne gælder de på leveringsdagen gældende priser. For vores aftalepartnere er priserne at betragte som uforpligtende prisanbefalinger. Spørg derfor et smart center eller en af vores aftalepartnere om de nyeste priser.

 

Handelsmærker

Medmindre andet er angivet, er alle mærker, der vises på Mercedes-Benz Group AG's internetsider, omfattet af varemærkerettighederne, dette gælder især for modelnavneplader og virksomhedens logoer og emblemer.

 

Licensrettigheder

Mercedes-Benz Group AG ønsker at tilbyde dig et innovativt og informativt internetprogram. Vi håber derfor, du sætter lige så stor pris på vores kreative udformning, som vi selv gør. Vi beder dig dog have forståelse for, at Mercedes-Benz Group AG er nødt til at beskytte sin intellektuelle ejendom, inklusive patenter, mærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider på ingen måde kan tilbyde licensrettigheder til Mercedes-Benz Group AG's intellektuelle ejendom.

 

Oplysninger om den fremtidige udvikling

Internetsider, investor relations-udgivelser, års- og periodeberetninger, kig ind i fremtiden, præsentationer, audio- og videotransmissioner af arrangementer (live eller båndet) og andre dokumenter på dette website indeholder bl.a. udsagn om den fremtidige udvikling, der bygger på ledelsens aktuelle vurderinger. Ord som "forventer", "antager", "tror", "vurderer", "forventer", "agter", "kan/kunne", "planlægger", "projicerer", "bør" og lignende begreber er kendetegnende for sådanne udtalelser om den fremtidige udvikling. Sådanne udtalelser er behæftet med visse risici og usikkerheder. Nogle eksempler på det kan være en konjunkturnedgang i Europa eller Nordamerika, ændringer i valutakurser, rentesatser og råstofpriser, konkurrenters lancering af produkter, større købelyst, succes med ny forretningsmodel for smart, leveringsstop af produktionsmaterialer, som skyldes materialemangel, arbejdsnedlæggelse eller insolvente leverandører samt et fald i gensalgspriserne for brugte biler. Hvis en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (nogle af dem forefindes under overskriften "Risikoberetning" i Mercedes-Benz seneste årsberetning samt under overskriften "Risk Factors" beskrevet i den seneste årsberetning fra Mercedes-Benz i Formular 20-F, der er indgivet til den amerikanske tilsynsmyndighed for værdipapirer) bliver aktuelle, eller hvis de udsagn, der ligger til grund for antagelserne, viser sig at være urigtige, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra dem, der nævnes eller implicit bliver givet udtryk for i disse udsagn. Vi har hverken til hensigt og forpligter os ej heller til løbende at opdatere fremadskuende udsagn, da disse udelukkende er baseret på omstændigheder, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

 

Ansvar

Oplysningerne og angivelserne på disse sider udgør ikke nogen form for tilsagn eller garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. De udgør især ikke nogen form for stiltiende tilsagn eller garant med hensyn til beskaffenhed, salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love og patenter. På vores internetsider finder du også links til andre sider på internettet. Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på udformningen af og indholdet på de sider, vi linker til. Vi kan derfor heller ikke stå inde for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der stilles til rådighed på de pågældende sider. På baggrund heraf distancerer vi os hermed fra alt indhold på disse internetsider. Denne erklæring gælder for alle på vores internetsider eksisterende links til eksterne sider og disses indhold.

 

Oplysninger om online-tvistbilæggelse

EU-kommissionen har oprettet en internetplatform til online-bilæggelse af tvister (den såkaldte „OS-platform“). OS-platformen tjener som startpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende aftalemæssige forpligtelser, der kan opstå som følge af online-købsaftaler. Du finder OS-platformen via følgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Oplysning i henhold til § 36 i den tyske lov om forbrugertvistbilæggelse (VSBG)

Mercedes-Benz Group AG deltager ikke i en tvistbilæggelsesproces ved en forbrugerforligsinstans som defineret i VSBG og er ej heller forpligtet hertil.

 

 

 

 

Databeskyttelsesoplysninger

 

Ansvarlig i henhold til EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) er:

 

Mercedes-Benz Danmark A/S („Vi“)

Digevej 114

2300 København

 

E-mail: dataskydd@mercedes-benz.com

 

Databeskyttelsesansvarlig:

Mercedes-Benz Group AG

Koncernansvarlig for databeskyttelse

HPC E600,  

D-70546 Stuttgart,  

Tyskland

 

E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

 

For smart control tjenester og for smart connected Portal:

 

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

telefon: 00800 2 77 77 777

e-mail: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com

 

registreringsnr. i erhvervsregistret i Stuttgart County Court.: HRB 762 873, Momsnr.: DE 321 281 763, repræsenteret af ledelsen: Ola Källenius (Chairman),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; Formand for repræsentantskabet: Bernd Pischetsrieder

 

 1. Databeskyttelse

Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmesider og din interesse i vores tilbud. Beskyttelse af dine personrelaterede data er et vigtigt anliggende for os. I disse databeskyttelsesretningslinjer forklarer vi, hvordan vi indhenter dine personrelaterede data, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag dette foretages, og hvilke rettigheder og krav der er forbundet med dette for dig. Derudover henviser vi til Mercedes-Benz databeskyttelsesretningslinje: 


Mercedes-Benz databeskyttelsesretningslinje

.


Vores oplysninger om databeskyttelse for brug af vores hjemmesider og databeskyttelsesdirektivet for Mercedes-Benz gælder ikke for dine aktiviteter på hjemmesider for sociale medier eller andre udbydere, som du kan nå via linkene på vores hjemmesider. Du kan finde oplysninger på disse udbyderes hjemmesider om deres databeskyttelsesbestemmelser.


 1. Indhentning og behandling af dine personoplysninger

a. Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi bestemte angivelser vedr. den browser og det styresystem, du bruger, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (fx om du kunne fremkalde en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, som du eventuelt har indtastet, den hyppighed, hvormed du fremkalder de enkelte hjemmesider, betegnelsen af de hentede filer, den overførte datamængde, den hjemmeside, fra hvilken du er kommet hen på vores hjemmesider, og den hjemmeside, som du besøger fra vores hjemmesider ved, at du klikker på links på vores hjemmesider eller indtaster et domæne direkte i indtastningsfeltet i det samme faneblad (eller det samme vindue) i din browser, som du har åbnet vores hjemmesider i. Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, særligt til forhindring og registrering af angreb på vores hjemmesider eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage. 

b. Andre personoplysninger behandles kun, hvis du afgiver disse oplysninger, f.B. i forbindelse med en registrering, en kontaktformular, en chat, en undersøgelse, en konkurrence eller til gennemførelse af en kontrakt, og også i disse tilfælde kun i det omfang, vi har tilladelse til at gøre det på grundlag af dit samtykke (også i international dataoverførsel, se afsnit 12) eller i henhold til gældende lovbestemmelser (se afsnit 7).

c. Du er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt forpligtet til at afgive dine personrelaterede data. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider afhænger af overdragelsen af personoplysninger. Manglende offentliggørelse af personoplysninger under disse omstændigheder kan medføre, at funktioner ikke er tilgængelige eller begrænsede.

 

 1. Anvendelsesformål

a. De personrelaterede data, der bliver indhentet ved et besøg på vores hjemmesider, anvender vi til at gøre disse så komfortable for dig som muligt samt til at beskytte vores IT-systemer mod angreb og andre retsstridige handlinger.

b. Hvis du informerer os om yderligere personoplysninger, f.eks. inden for rammerne af en registrering, en chat, en kontaktformular, en rundspørge, en præmiekonkurrence eller til gennemførelse af en kontrakt, anvender vi disse oplysninger til de nævnte formål, til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af eventuelle forretningsforløb i det til dette nødvendige omfang.

c. Til yderligere formål (f.eks. visning af personligt tilpasset indhold eller reklame på baggrund af din brugeradfærd) anvender vi og i givet fald udvalgte tredjeparter dine oplysninger, hvis du har givet samtykke (= tilladelse) til dette inden for rammerne af vores Consent Management System. Yderligere information og valgmuligheder kan ses her.

d. Desuden anvender vi personoplysninger i det omfang, vi er retsligt forpligtet til det (f.eks. lagring til opfyldelse af handelsretlig og skattemæssig opbevaringspligt, udlevering i henhold til forvaltningsmæssige eller retslige afgørelser, f.eks. til en retshåndhævende myndighed).


 1. Overførsel af personrelaterede data til tredjemand; social plug-ins; anvendelse af tjenesteudbydere


a. Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjemand. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det nødvendige omfang data til den pågældende tilbudsgiver (f.eks. indikation om, at du har fundet dette tilbud hos os, og om nødvendigt yderligere oplysninger, som du allerede har angivet på vores websider). 

b. Hvis vi indsætter såkaldte »social plug-ins« til sociale netværk som Facebook og Twitter på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde:  Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk.

Hvis du har en brugerkonto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Mercedes-Benz hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der. 

Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det pågældende netværk.

Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies (se pkt. 5.d).

c. Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at personrelaterede data ender i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der set fra den Europæiske Unions („EU“) synspunkt ikke kan sikre et „passende beskyttelsesniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Tænk venligst på dette forhold, inden du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in og dermed udløser en overførsel af dine data.

d. Til drift, optimering og sikring af vores websider anvender vi desuden kvalificerede tjenesteudbydere (f.eks. IT-tjenesteudbydere, markedsføringsbureauer). Vi videregiver kun personoplysninger til dem, hvis dette er nødvendigt til levering og brug af websiderne og deres funktioner, til forfølgelse af legitime interesser, til opfyldelse af retslige forpligtelser, eller hvis du har indvilliget i det (se pkt. 7). Du kan finde yderligere oplysninger om modtagerne i vores Consent Management System.


 1. Cookies

a. Når du besøger vores websider, kan der blive anvendt cookies. Teknisk set drejer det sig om såkaldte HTML-cookies og lignende softwaretools som Web/DOM Storage eller Local Shared Objects (såkaldte »flash cookies«), som vi samlet betegner som cookies.

b. Cookies er små filer, der gemmes på dit skrivebord, din notesbog eller mobilenhed under dit besøg på et websted og læses op senere. Herfra kan man f.eks. registrere, om der før har været forbindelse mellem enheden og websiderne, tage højde for dit foretrukne sprog eller andre indstillinger, tilbyde dig specifikke funktioner (f.eks. onlinebutikker, bilkonfigurator) eller genkende dine interesser på brugsbaseret basis. Cookies kan også indeholde personlige data.

c. Hvorvidt og hvilke cookies der bruges, når du besøger vores hjemmesider, afhænger af, hvilke områder og funktioner på vores hjemmesider du bruger, og om du accepterer brugen af cookies i vores samtykkestyringssystem, som ikke nødvendigvis er nødvendige, dvs. typisk af tekniske årsager. Yderligere information og valgmuligheder kan ses her.

d. Anvendelsen af cookies afhænger desuden af indstillingerne i den webbrowser, du anvender (f.eks. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De fleste webbrowsere er forudindstillet til at acceptere bestemte typer cookies automatisk. Du kan dog normalt ændre denne indstilling. Du kan til hver en tid slette eksisterende cookies. Web/DOM Storage og Local Shared Objects kan slettes separat. Du kan finde ud af, hvordan dette fungerer ved at se oplysningerne i producentens manual tilhørende den browser eller enhed, du benytter.

e. Samtykket (= tilladelsen) til samt afvisning eller sletning af cookies er bundet til den anvendte enhed og også den pågældende, anvendte webbrowser. Hvis du anvender flere enheder eller webbrowsere, kan du foretage forskellige valg/indstillinger på hver af dem.

f. Hvis du beslutter dig for ikke at bruge cookies eller sletter dem, vil du muligvis ikke have adgang til alle funktioner på vores websider, eller enkelte funktioner kan være begrænsede.


 1. Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uberettigede personers adgang. Vi forbedrer fortløbende vores sikkerhedstiltag i henhold til den teknologiske udvikling.


 1. Retsgrundlag for databehandlingen

a. I det omfang du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine personrelaterede data, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen (art. 6 afsnit 1 underafsnit a i DSGVO). Bemærk venligst dit samtykke til overførsel af data til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (art. 49 stk. 1, første punktum, litra a GDPR) også § 12.

b. Til en behandling af personrelaterede data med henblik på formidling eller opfyldelse af en kontrakt med dig udgør art. 6, stk. 1, litra b i DSGVO retsgrundlaget.

c. Hvis behandlingen af dine personrelaterede data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retslige forpligtelser (fx til opbevaring af data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6, stk. 1, litra c i DSGVO.

d. Derudover behandler vi personrelaterede data med henblik på varetagelsen af vores berettigede interesser samt tredjemands berettigede interesser i henhold til art. 6, stk. 1 litra f i DSGVO. Bevarelsen af funktionaliteten i vores it-systemer, den (direkte) markedsføring af vores egne og tredjeparters produkter og tjenesteydelser (for så vidt dette ikke sker med dit samtykke) samt den juridisk påkrævede dokumentation af forretningsforbindelser er sådanne legitime interesser. Vi tager inden for rammerne af den påkrævede interesseafvejning især hensyn til typen af personrelaterede data, behandlingens formål, de specifikke forhold for behandlingen og din interesse i at holde dine personrelaterede data fortrolige.

 

 1. Sletning af dine personoplysninger

Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi gemmer af sikkerhedsmæssige årsager, sletter vi efter syv døgn. Derudover sletter vi dine personrelaterede data, så snart det formål, med hvilket vi har indhentet og behandlet dataene, bortfalder. Hertil kommer, at lagring kun finder sted i det omfang, det kræves iht. love, bestemmelser eller andre lovbestemmelser, som vi er underlagt i EU, eller iht. tredjelandes lovgivning, hvor der er et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. For så vidt som en sletning i det enkelte tilfælde ikke er mulig, markeres de pågældende personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

 

 1. Berørtes rettigheder

a. Som af databehandlingen berørt person har du ret til oplysninger (art. 15 GDPR), berigtigelse (art. 16 GDRP), sletning af data (art. 17 GDPR), begrænsning af behandling (art. 18 GDPR) samt dataoverførbarhed (art. 20 GDPR).

b. Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til hver en tid. Retmæssigheden af behandlingen af dine personoplysninger indtil en tilbagekaldelse berøres ikke af tilbagekaldelsen. Ligeledes forbliver en yderligere behandling af disse data uberørt på grund af et andet retsgrundlag, fx til opfyldelse af retslige forpligtelser (se afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

c. Indsigelsesret Du er berettiget til, på baggrund af årsager, der skyldes din særlige si-tuation, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personre-laterede data vedrørende dig, der foretages på baggrund af art. 6, stk. 1 e) DSGVO (databehandling i almenhedens interesse) eller par. 6, stk. 1 f) DSGVO (databehandling baseret på en interessebalance). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine personrelaterede data, hvis vi kan dokumentere tvingende, berettigede årsager til dette, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behand-lingen har til formål at gøre retskrav gældende, at udøve eller forsvare retskrav. For så vidt vi behandler dine personoplysninger med henblik på at udføre direkte markedsføring for at udøve vores legitime interesser på grundlag af en interesseafvejning, har du desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse herimod uden angivelse af årsager.

d. Vi beder dig så vidt muligt sende dine krav eller forklaringer til nedenstående adresse:  dataskydd@mercedes-benz.com

e. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger strider imod lovmæssige forskrifter, er du berettiget til at klage hos en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 DSGVO).


 1. Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, anvendes de data, der blev oplyst ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kun til afsendelsen af nyhedsbrevet, hvis du ikke har givet samtykke til en videregående anvendelse. Du kan til hver en tid afslutte abonnementet via den mulighed for afmelding, der foreligger i nyhedsbrevet.

 

 1. Mercedes-Benz Group AG centrale adgangsservice

Med Mercedes-Benz Group AG centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle de hjemmesider og applikationer fra Mercedes-Benz-Gruppen og dens mærker, der er tilknyttet denne service. De gældende anvendelsesbetingelser indeholder særlige databeskyttelsesbestemmelser. Du kan få adgang til disse anvendelsesvilkår på de respektive registreringssider tilhørende de forbundne websteder og programmer.

 

 1. Dataoverførsel til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

 

a. Ved brug af tjenesteudbydere (se pkt. 4.d) og videregivelse af oplysninger med dit samtykke (= tilladelse) til tredjeparter (se pkt. 3.c) kan personoplysninger overdrages til modtagere i lande uden for Den Europæiske Union (»EU«), Island, Liechtenstein og Norge (= Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde) og behandles dér, især USA, Indien.

b. I de følgende lande foreligger der set fra EUs synspunkt ikke et passende sikkerhedsniveau for behandlingen af personrelaterede oplysninger svarende til EU-standarderne (såkaldt rimelighedsbeslutning): Andorra, Argentina, Canada (begrænset), Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, New Zealand, Schweiz, Sydkorea, Uruguay, Det Forenede Kongerige. Med modtagere i andre lande aftaler vi anvendelsen af EU-standardkontraktbestemmelser, af bindende virksomhedsreguleringer eller af andre tilladte mekanismer for at skabe et »tilstrækkeligt beskyttelsesniveau« som krævet ved lov. Nærmere oplysninger stiller vi gerne til rådighed via de under punkt 9.d. ovenfor nævnte kontaktoplysninger.

c. Hvis du giver dit samtykke til vores Consent Management System, gælder dit samtykke også for overførsel af data til modtagere i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor der ikke er noget "tilstrækkeligt beskyttelsesniveau".  Oplysninger om de overførte data, datamodtagere eller kategorier af datamodtagere samt de relevante lande kan findes i vores Consent Management System, som kan findes under "Cookieindstillinger" i sidefoden nederst på hjemmesiden. I disse lande er der muligvis ingen databeskyttelseslovgivning, der kan sammenlignes med Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde helt eller delvist (f.B. registreredes rettigheder, se afsnit 9), ingen databeskyttelsesmyndigheder og/eller ingen sammenlignelige muligheder for at gribe ind over for overtrædelser af databeskyttelsen. Blandt andet kan offentlige organer (f.B myndigheder) lettere få adgang til de behandlede data der og anvende dem til andre formål end i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Disse omstændigheder kan kun delvis opvejes af særlige foranstaltninger.

 

Udgave: april 2022

WLTP

Den nye metode til test af forbrug og udstødningsgas WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) sikrer større gennemskuelighed og vil successivt erstatte NEDC (New European Driving Cycle). WLTP bliver bindende for alle EU-lande - yderligere lande vil på et senere tidspunkt undersøge, om metoden skal indføres. 

 

Forklaring vedrørende WLTP og NEDC

Fra d. 1. september 2017 blev der med WLTP introduceret en ny metode til test af forbrug og udstødningsgas, som skal levere testresultater, der ligger nærmere de faktiske forhold under kørslen, end den hidtidige NEDC-metode gør. Alle nyudviklede biler eller biler udstyret med nye aggregater er siden september 2017 blevet certificeret i henhold til WLTP. Fra september 2018 gælder WLTP-reglerne så for alle andre nyindregistrerede biler. I overensstemmelse hermed er smarts personbilsportefølje frem til august 2018 blevet omlagt til WLTP-certificering. I overgangsfasen er der parallelt blevet tilbudt biler med WLTP- og NEDC-certificering. Endvidere vil der være en af WLTP-randbetingelserne afledt NEDC-forbrugsværdi, som bliver højere. Denne vil være at finde i salgspapirerne frem mod 2020.

Sammenligning mellem WLTP og NEDC

 WLTPNEDC
Starttemperaturkoldkold
Cyklusvarighed1.800 s 1.180 s 
Stilstandstid242 s 267 s 
Stopandel13,4% 22,6% 
Distance23.262 m 10.931 m 
Maksimumhastighed 131,3 km/t. 120 km/t. 
Gennemsnitshastighed 46,5 km/t. 33,35 km/t. 
Ekstraudstyr til hver individuel model tages der højde for med hensyn til vægt, aerodynamik, rullemodstand, ledningsnetbehov; uden klimaanlæg 

tages der ikke højde for undtagen dæk;  

uden klimaanlæg 

Temperatur23°C 

25 +/- 5°C

 

Hvad betyder det for mig som kunde?

Indførelsen af WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) sikrer større gennemskuelighed, hvad angår brændstofforbruget. Kunder kan drage fordel af WLTP, fordi metoden giver et mere realistisk sammenligningsgrundlag for forskellige bilmodellers forbrugs- og emissionsværdier. Dog kommer også CO2- og forbrugsværdierne til at ændre sig på grund af de nye randbetingelser: En teknisk identisk bil vil af procestekniske årsager have en numerisk højere CO2- og forbrugsværdi ifølge WLTP end ifølge NEDC (New European Driving Cycle). Dette skyldes f.eks. hensyntagen til ekstraudstyr og strengere randbetingelser i den nye cyklus.

WLTP giver præcise værdier.

Da WLTP tager højde for bilernes individuelle udstyr, er værdierne mere præcise end i NEDC, idet de er mere specifikke for den pågældende bil. Dette ændrer intet ved det hidtidige hverdagsforbrug.
Fra september 2017 indføres der en ny metode til test af forbrug og udstødningsgas i bilindustrien, så alle nycertificerede biltyper kontrolleres i henhold til WLTP. Parallelt hermed beregner man stadigvæk NEDC-forbrugsværdien, der bruges som den eneste gældende forbrugsværdi i reklamematerialet.
Frem mod september 2018 vil smart successivt certificere porteføljen i henhold til WLTP. Fra dette tidspunkt vil de nye WLTP-værdier formodentlig blive angivet i alle salgspapirer og øvrige publikationer. Modeller, der udløber, vil blive dokumenteret med NEDC-forbrug.

Indførelse af WLTP-cyklussen.

Formålet med WLTP er at harmonisere testmetoderne på verdensplan. Metoden skal sikre testresultater, der ligger nærmere de faktiske forhold under kørslen, end den hidtidige NEDC-metode gør. Brugte biler berøres ikke af denne omstilling, idet de vil beholde deres certificerede NEDC-værdier. Mindst til udgangen af 2020 vil der for alle biler blive beregnet både WLTP- og NEDC-værdier. Disse vil være at finde parallelt i bilens papirer fra den pågældende bilcertificering. Fra 2021 vil de beregnede WLTP-måleværdier være de eneste forbrugs- og emissionsmåleværdier for alle personbiler, såfremt det pågældende EU-land har tilpasset sit skattesystem. De egentlige testfaser vil blive forkortet med WLTP og er inddelt i tre klasser. Næsten alle personbiler bliver testet i WLTC-klasse 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), der gælder for alle personbiler med et masse-ydelsesforhold på mere end 34 kW/t (46 hk/t egenvægt).

WLTP: Større gennemskuelighed.

Med WLTP får smart-kunder bilspecifikke forbrugsværdier, som er både mere realistiske og mere gennemskuelige. Sammenligneligheden på producent- og modelniveau bevares, men det beregnede forbrug kommer tættere på hverdagsforbruget og tager højde for mere differentierede faktorer end NEDC. smart er fortaler for både en ny, mere realistisk laboratorietest og målinger ude på vejene. Det skaber større klarhed, gennemskuelighed og sikkerhed for smarts kunder. Med indførelsen af WLTP og RDE (Real Driving Emissions) bliver der taget et vigtigt skridt i den retning.

Hvad betyder det for kunderne?

Kunderne vil fremover via valget af ekstraudstyr kunne beregne CO2-værdien for deres bilmodel mere præcist end hidtil. For at skabe klarhed og størst mulig gennemskuelighed vil smart aktivt følge faserne i introduktionen af WLTP og informere forhandlere og kunder målrettet. I den forbindelse vil bilerne også blive præsenteret på en ny måde ud fra deres udstyr: Fra modellen med det laveste energibehov til udgaven med det største energibehov. Numerisk set spreder denne inddeling sig fra „WLTP Low“ (minimalt ekstraudstyr) til „WLTP High“ (maksimalt ekstraudstyr).

Sådan anmoder du om at få dine RDE-resultater.

Kend din bils emissionsegenskaber under faktiske forhold.

Begrebet Real Driving Emissions (RDE) beskriver de faktiske udstødnings-/emissionsegenskaber for personbiler, lastbiler og busser i den daglige drift. Hidtil fandt udstødningsmålinger med henblik på typegodkendelse kun sted på prøvestande. Fra det tidspunkt, hvor lovgivningen RDE (EU) 427/2016 trådte i kraft i marts 2016, skal emissioner også måles under faktiske kørselsforhold inden for en defineret ramme. Sammen med de fra september 2017 gældende RDE-grænseværdier under faktiske kørselsforhold er dette et vigtigt skridt i retning mod en renere bilfremtid med mindre forurening.

Du kan anmode om at få RDE-resultaterne for vores smart-biler, udført både af os selv som producenter og af uafhængige statskontrollerede tekniske instanser, ved at angive PEMS-test-familien for din smart-bil her (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

WLTP-måleresultater for smart-modellerne.

TypeserieCO2-emission min. (ved blandet kørsel)CO2-emission maks. (ved blandet kørsel)Aktionsradius min.Rækkevidde maks.Strømforbrug min.Strømforbrug maks.
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]133km [1]16,1 kWh/100 km [1]25,0 kWh/100 km [1]
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,2 kWh/100 km [1]
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Hyppigt stillede spørgsmål.

 

Hvad er WLTP?

Forkortelsen WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure og er en kontrolmetode til beregning af en bils forbrugs- og udstødningsværdier på en rulleprøvestand. Fra d. 1. september 2017 indføres WLTP successivt og erstatter den hidtidige kontrolmetode NEDC.

På grund af sit dynamiske fokus ligger WLTP væsentligt tættere på de faktiske kørselsforhold, end det var tilfældet tidligere. WLTP er kendetegnet ved markant højere accelerationer samt en væsentligt mere dynamisk køreprofil. Maksimumhastigheden hæves til 131 km/t., og gennemsnitshastigheden stiger til 47 km/t..

Køretiden forlænges med 10 minutter, og andelen af motorvejskørsler på prøvestanden bliver større samtidig med, at stilstandstiderne bliver kortere. Kørselsstrækningen fordobles til 23 kilometer.

Skiftepunkterne beregnes såvel bil- og drivlinespecifikt på forhånd. Alle former for ekstraudstyr, som har indflydelse på bilens aerodynamik, rullemodstanden eller bilens vægt, vil indgå i vurderingen fremover. Strømforbruget for komfortfunktioner fører ligeledes til en stigning i CO2-værdien. Undtaget herfra er kun klimaanlægget på WLTP's første trin. Med WLTP er det meningen, at der skal indføres en globalt bindende standard.

EU-landene viser i den forbindelse vejen. Det bliver lettere at foretage en indbyrdes sammenligning mellem brændstofforbruget og udledningen af skadelige stoffer for biler fra forskellige producenter. Desuden bidrager standarderne til, at myndighederne kan kontrollere, om de lovmæssige udstødningsgrænseværdier bliver overholdt – fra kulbrinte (HC) over kulilte (CO) og kvælstofilte (NOx) til partikler.

Hvad er WLTC?

Kørselscyklusserne i forbindelse med WLTP hedder WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Der er udviklet tre forskellige kørselscyklusser til forskellige biltyper inden for WLTP, som tager højde for bilens masse-ydelsesforhold. Langt de fleste personbiler, som er indregistreret i EU, har et masse-ydelsesforhold på mere end 34 kW/t (46 hk/t) og falder ind under WLTC-klasse 3. Testcyklussen for biler i klasse 3 består af fire dele – Low, Medium, High og Extra High. Disse simulerer kørsel i og uden for byer samt på motortrafikveje og motorveje.

Hvad er NEDC?

NEDC (New European Driving Cycle) er den aktuelt gældende kontrolcyklus for personbiler. Med en målsætning om at stille sammenlignelige og reproducérbare værdier til rådighed for kunderne på tværs af producenter trådte den første europæiske kørselscyklus i kraft i 1970. I 1992 blev den udvidet til ikke kun at gælde bykørsel. Gennemsnitshastigheden for NEDC er lav med 34 km/t., og det samme gælder de fastsatte accelerationsværdier og den maksimale hastighed på 120 km/t. Cyklussammensætningen svarer ikke længere til den aktuelle gennemsnitlige fordeling af forskellige strækningsandele.

Hverken aerodynamik, vægt eller eventuelt ekstraudstyrs energiforbrug og komfortfunktioner såsom klimaanlæg, radio eller sædevarme bliver der taget højde for i målingen. Hertil kommer teknologiske parametre, der fremmer afvigelser.

F.eks. har start-stop-teknologien i NEDC en relativt stor indflydelse, idet NEDC har en høj andel stilstandstider. I biler med manuel gearkasse tages der ikke hensyn til bilspecifikke parametre ved beregningen af skiftetidspunkterne.

Dette kan medføre store forbrugsafvigelser sammenlignet med de faktiske driftsforhold. Som følge af den løbende tekniske udvikling er NEDC ikke længere tidssvarende, men er blevet overhalet af tiden.

Hvad er RDE?

RDE står for Real Driving Emissions og er en vejtest til kontrol af udledningen af skadelige stoffer. Den beskriver kontrollen af bilers emissionsadfærd ude på vejene under reelle betingelser. Hidtil fandt udstødningsmålinger med henblik på typegodkendelse kun sted på prøvestande. Siden marts 2016 har emissionen også skullet måles under reelle kørselsforhold inden for en defineret ramme. Der måles kvælstofilte- (NOx) og kulilteemission (CO) ved hjælp af PEMS-udstyr (Portable Emissions Measurement System). Senere beregnes partikelemissionen også. Der er ikke fastlagt nogen bestemt cyklus, og der køres og måles i almindelig hverdagstrafik under overholdelse af færdselsloven. Der køres i bilerne i mellem 90 og 120 minutter på offentlig vej, hvor bykørsel, landevejskørsel og motorvejskørsel dækker hver en tredjedel. Ved bykørsel er der fastlagt en gennemsnitshastighed på mellem 15 og 30 km/t., og på motorvej skal der køres mellem 90 og mindst 110, men ikke hurtigere end 145 km/t. Udetemperaturen skal ligge mellem 0 og 30 °C, og klimaanlægget er slået til.

Die Testkørslen må ikke finde sted mere end 700 meter over havet, og højdeforskellen må højst udgøre 100 meter. Fra og med september 2017 skal Euro 6-emissionsgrænseværdierne overholdes i vejtests i henhold til RDE. Dette gælder på første trin for typer, der nycertificeres efter 1. september 2017, og senest pr. 1. september 2019 for alle typer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG

Har du spørgsmål eller brug for mere information? Så kontakt vores kundeservice. 
Henvend dig gerne pr. telefon til vores call center på telefonnummer 00800-277 77 777 (gebyrer ved opkald fra mobilnettet kan afvige herfra).

Eller send os en besked via kontaktformularen.

Når din Smart personbil er nået enden af sin livscyklus, modtager vi den uden beregning til ophugning (skrotning). Vi sikrer således en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning (skrotning)  af din bil, når tiden kommer. 

Læs mere på De Danske Bilimportørers hjemmeside og få samtidig videre adgang til ophugnings- (skrotnings)ordningens hjemmeside. https://www.bilimp.dk/Producentansvar

Vores website indeholder links til andre websites og sociale mediekanaler. Vi har ingen indflydelse på, om udbyderne af disse websites overholder bestemmelserne om databeskyttelse. Du kan finde information om disse udbyderes databeskyttelsesbestemmelser på deres respektive internetsider. Eksterne links er markeret som sådan på vores website, og før du klikker på dem, vil du få at vide, at du forlader vores side.