Leverandør/personvern

Ansvarlig for innhold og produktinformasjon på denne nettsiden er:

Bertel O. Steen AS
Postboks 52
N-1471 Lørenskog
--
Besøksadresse:
Solheimveien 7
1473 Lørenskog

Telefon: +47 67 92 60 00

Foretaksnummer: NO916218753 Foretaksregisteret

Styret i Bertel O. Steen AS består av følgende medlemmer:

Sverre Leiro (styreleder)

Carl E. Steen (styremedlem)

Thorvald Steen (styremedlem)

Egil Stenshagen (styremedlem)

Line Aarnes (styremedlem)

Jon Karlsen (styremedlem)

Knut-Johan Andvik (styremedlem, ansattrepresentant)

Maria Rydmark (styremedlem, ansattrepresentant)

Christoffer Heggholmen (styremedlem, ansattrepresentant)

*

For smart control tjenestene og for smart connected Portal:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
phone: 00800 2 77 77 777
email: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com

 

entry in the commercial register at Stuttgart County Court no.: HRB 762873, VAT no.: DE 321281763, represented by the management: Ola Källenius (Chairman),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; Chairman of the Supervisory Board: Bernd Pischetsrieder


Opphavsrett

Copyright 2022 Mercedes-Benz Group AG. Med enerett. Tekster, bilder, grafikk, lyd-, video- og animasjonsfiler og måten de er arrangert på, er beskyttet av opphavsrett og annen lovgivning til vern om immateriell eiendom. De kan ikke kopieres for kommersielle formål eller for å videreformidles, og heller ikke forandres og brukes på andre internettsider. Noen internettsider fra Mercedes-Benz Group AG inneholder også materiale som er underlagt opphavsretten til dem som har stilt materialet til disposisjon.

 

Produkter og priser

Etter at redaksjonen er avsluttet for enkeltsider, kan produktene og ytelsene ha blitt endret. Vi tar forbehold om konstruksjons- og designmessige endringer, fargeavvik samt endringer i leverings- og ytelsesomfanget fra produsentens side innenfor leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene er akseptable for kunden og Mercedes-Benz Group AGs interesser er ivaretatt. Illustrasjonene kan også vise tilbehør, tilleggsutstyr eller annet omfang som ikke hører til standard leverings- eller ytelsesomfang. Av trykktekniske årsaker kan fargene avvike. Enkeltsider kan omhandle modeller og ytelser som ikke tilbys i enkelte land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige forhold og virkninger gjelder bare for Forbundsrepublikken Tyskland. Med mindre annet fremgår av salgs- og leveringsbetingelsene, gjelder prisene som er i kraft på leveringsdatoen. For våre avtalepartnere er prisene å forstå som uforpliktende prisanbefalinger. Spør derfor etter siste status hos et smart Center eller en forhandler

 

Varemerker

Med mindre annet er angitt, er alle merker som vises på Mercedes-Benz Group AG sine nettsteder underlagt varemerkerettighetene, dette gjelder spesielt modellnavn og selskapets logoer og emblemer.

 

Lisensrettigheter

Mercedes-Benz Group AG ønsker å tilby deg et innovativt og informativt internettprogram. Vi håper derfor at du gleder deg like mye over vår kreative design som vi. Vi ber likevel om forståelse for at Mercedes-Benz Group AG må beskytte sine immaterielle eiendeler, inklusive patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at disse internettsidene ikke kan medføre noen lisensrett til Mercedes-Benz Group AG sin immaterielle eiendom.

 

Om fremtidsrettede utsagn

Internettsider, Investor Relations Releases, års- og halvårsberetninger, utsikter, presentasjoner, audio- og videooverføringer av arrangementer (direkte eller i opptak) og andre dokumenter på denne nettsiden inneholder blant annet fremtidsrettede utsagn om antatte utviklingstrekk som beror på ledelsens nåværende vurderinger. Ord som "forutse", "anta", "tro", "vurdere", "forvente", "ha til hensikt", "kan", "planlegge", "projisere", "bør" og lignende begreper kjennetegner slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn er gjenstand for en viss risiko og usikkerhet. Noen eksempler på dette er en nedgangskonjunktur i Europa eller Nord-Amerika, forandringer i valutakurser, rentesatser og råstoffpriser, innføring av produkter fra konkurrenter, høyere salgsmotivasjon, vellykket gjennomføring av den nye forretningsmodellen for smart, leveringsavbrudd for produksjonsmaterialer på grunn av materialknapphet, streiker i arbeidsstokken eller leverandørinsolvens, samt nedgang i utsalgsprisene for bruktbiler. Skulle en av disse usikkerhetsfaktorene eller andre utforutsebare faktorer (noen av dem er beskrevet i den aktuelle årsberetningen fra Mercedes-Benz under overskriften "Risikorapport" og under overskriften "Risk Factors" i den aktuelle årsrapporten fra Mercedes-Benz i Formular 20-F, som er levert inn hos det amerikanske verdipapirbørstilsynet) slå til, eller skulle antakelsene som ligger til grunn for utsagnene, vise seg å være uriktige, kan de faktiske resultatene avvike vesentlig fra resultatene som er nevnt, eller som implisitt kommer til uttrykk i disse utsagnene. Vi hverken akter eller forplikter oss til å oppdatere fremtidsrettede utsagn fortløpende, da disse utelukkende bygger på omstendighetene den dagen de blir offentliggjort.

 

Ansvar

Opplysningene og angivelsene på disse sidene utgjør ingen forsikring eller garanti, hverken uttrykkelig eller stilltiende. Særskilt utgjør de intet stilltiende tilsagn eller garanti vedrørende beskaffenhet, salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller forvissning om ikkeovertredelse av lover og patenter. På våre internettsider finner du også lenker til andre sider på nettet. Vi vil gjerne påpeke at vi ikke har noen innflytelse på utformingen og innholdet på sidene som det er lenket til. Derfor kan vi heller ikke garantere at opplysningene som tilbys der, er aktuelle, korrekte, fullstendige eller av god kvalitet. På bakgrunn av dette distanserer vi oss herved fra alt innhold på disse internettsidene. Denne erklæringen gjelder for alle lenker til eksterne sider og deres innhold som foreligger på våre internettsider.

 

Informasjon om nettbasert tvisteløsning

EU-kommisjonen har opprettet en internettplattform for løsning av konflikter (den såkalte OS-plattformen). OS-plattformen fungerer som behandlingssted for tvistemekling utenfor rettsapparatet og skal behandle kontraktsmessige forpliktelser i forbindelse med netthandel. Du når ODR-plattformen under følgende lenke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Merknad iht. § 36 i den tyske forbrukertvistloven (VSBG)

Mercedes-Benz Group AG vil ikke delta i en tvistemekling ved et klageorgan for forbrukertvister i henhold til den tyske forbrukertvistloven (VSBG), og er heller ikke forpliktet til dette.

 

 

 

 

Personvernerklæring

 

Ansvarlig i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er:  

Bertel O. Steen AS ("Vi")

Solheimveien 7

Postboks 52

N-1471 Lørenskog

E-post: personvern@bos.no

--

Behandlingsansvarlig i henhold til personvernforordningen (GDPR) for smart control tjenestene og for smart connected Portal:

Følgende selskap er personvernrettslig ansvarlig for komponentene til disse nettsidene, kjøretøytjenestene til smart control samt basisfunksjonene til disse (som f.eks. login, profil, innstillinger, kjøretøy og bruksvilkår):

Mercedes-Benz AG

Mercedesstrasse 120

D-70372 Stuttgart

Telefon: +49 711 17 – 0

 

E-post: dialog.mb@mercedes-benz.com

--

Personvernansvarlig:

Mercedes-Benz Group AG

Data Protection Officer

HPC E600

D-70546 Stuttgart

Germany

 

E-post: data.protection@mercedes-benz.com

--

 

 1. Personvern

Vi er glad for at du besøker våre nettsider og din interesse for våre tilbud. Beskyttelse av dine persondata er viktig for oss. I disse personverninstruksene forklarer vi hvordan vi innhenter dine persondata, hva vi gjør med de, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter og krav som er forbundet med dette for deg. I tillegg henviser vi til Mercedes-Benz personverndirektiv: 

 

Mercedes-Benz personverndirektiv

 

Våre personverninstruksjoner for bruk av våre nettsider og personverndirektivet til Mercedes-Benz gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere, som du kan komme til via lenker på våre nettsider. Vennligst gjør deg kjent med personvernbestemmelsene til disse tilbyderne på deres nettsider.

 

 1. Innhenting og bearbeiding av dine personlige data

a. Når du besøker våre nettsider, lagrer vi bestemte opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, dato og klokkeslett for besøket, tilgangsstatusen (f.eks. om du kunne kalle opp en nettside eller mottok en feilmelding), bruk av funksjonene til nettsiden, søkebegrepene du eventuelt har lagt inn, hvor ofte du kaller opp de enkelte nettsidene, betegnelsen til oppkalte filer, den overførte datamengden, nettsiden hvorfra du kom til våre nettsider, og nettsiden som de besøker ut fra våre nettsider, det vil si når du klikker lenker på våre nettsider eller ved å legge inn et domene direkte i innleggingsfeltet på den samme fanen (ev. det samme vinduet) i din nettleser, som du har åpnet våre nettsider i. I tillegg lagrer vi - av sikkerhetsårsaker, spesielt for forebygging av og registrering av angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, i en varighet på syv dager - din IP-adresse og navn på din Internet Service Provider.  

 

b. Andre personopplysninger behandler vi kun hvis du gir oss disse dataene f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktformular, en chat, en spørreundersøkelse, et pristilbud eller for gjennomføring av en kontrakt, og også i disse tilfellene bare hvis dette gjøres mot oss på grunnlag av samtykke gitt av deg (også i internasjonal dataoverføring, se avsnitt 12) eller i henhold til gjeldende lovgivning (se avsnitt 7).

 

c. Du er verken juridisk eller avtalemessig forpliktet til å overlevere dine persondata. Det er likevel mulig at bestemte funksjoner til våre nettsider avhenger av overlevering av persondata. Hvis du ikke overleverer persondata i disse tilfellene, kan dette føre til at funksjonen ikke er tilgjengelig eller kun i begrenset grad er tilgjengelig.

 

 1. Bruksformål

a. Persondata som er innhentet ved et besøk på våre nettsider, bruker vi for å kunne drive disse mest mulig komfortabel og for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre kriminelle handlinger.

 

b. Hvis du gir oss ytterligere persondata, f.eks. i forbindelse med en registrering, en chat, et kontaktskjema, en undersøkelse, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, bruker vi disse dataene til de nevnte formål, med formålet kundestyring og - om nødvendig - med formålet å behandle og avgjøre eventuelle forretningstransaksjoner i den grad det kreves.

 

c. For ytterligere formål (f.eks. visning av personlig innhold eller annonsering basert på din brukeratferd) bruker muligens vi og utvalgte tredjeparter dine data, forutsatt at du gir ditt samtykke (= godkjenning) som en del av vårt Consent Management System. Ytterligere informasjon og valgmuligheter får du her.

 

d. Vi bruker også personopplysninger, i den grad vi er juridisk forpliktet til å gjøre det (f.eks. lagring for å oppfylle kommersielle krav eller skattelovgivning, avsløring i samsvar med et offisielt eller rettslig pålegg, f.eks. til rettshåndhevelse).

 

 1. Overføring av persondata til tredjeperson; Social Plug-ins; bruk av tjenesteytere

a. Våre nettsider kan inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi i nødvendig utstrekning data til den respektive leverandøren (for eksempel opplysningen om at du fant dette tilbudet hos oss og om nødvendig ytterligere informasjon du allerede har oppgitt på våre nettsider). 

 

b. Når vi på våre nettsider bruker såkalte "Social Plug-ins" til sosiale nettverk som Facebook og Twitter, knytter vi til disse som følger:

Når du besøker våre nettsider, er de Social Plug-ins deaktivert, dvs. det skjer ikke noen overføring av noe som helst data til driverne av disse nettverkene. Hvis du vil bruke ett av nettverkene, klikk på den aktuelle Social Plug-in, for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle nettverket.

Hvis du har en brukerkonto i nettverket, og du er pålogget denne når den Social Plug-in blir aktivert, kan nettverket tilordne ditt besøk til våre nettsider til din brukerkonto. Hvis du vil unngå dette, logg deg av nettverket før aktivering av Social Plug-ins. Besøk av andre Mercedes-Benz nettsider kan ikke tilordnes et sosialt nettverk, før du også der har aktivert en tilgjengelig Social Plug-in.

Når du aktiverer en Social Plug-in, overfører nettverket innholdet som dermed blir tilgjengelig direkte til din nettleser, som er koblet til våre nettsider. I denne situasjonen kan det også skje dataoverføringer, som initieres og styres fra de aktuelle sosiale nettverkene. For din forbindelse til et sosialt nettverk, finner det sted dataoverføringer mellom nettverket og ditt system, og for dine interaksjoner på denne plattformen gjelder utelukkende personvernbestemmelsene for det enkelte nettverket.

Social Plug-in forblir aktiv, til du deaktiverer den eller sletter dine informasjonskapsler (se avsnitt 5 d).

 

c. Når du klikker på en lenke til et tilbud eller aktiverer en Social Plug-in, kan det skjer at det overføres persondata til land utenfor EØS, som sette fra EU ikke garanterer noen av EU-standardene for "passende sikkerhetsnivå" for videre bearbeiding av persondata. Tenk på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer en Social Plug-in, og dermed utløser en overføring av dine data.

d. For drift, optimering og sikring av våre nettsider bruker vi i tillegg kvalifiserte tjenesteytere (f.eks. IT-tjenesteytere, markedsføringsagenturer). Personopplysninger gir vi kun videre til disse, i den grad det er nødvendig for klargjøring og bruk av nettsidene og deres funksjon, for oppfølging av berettigede interesser og i den grad det er gitt tillatelse til det (se avsnitt 7). Nærmere angivelser til mottakerne finner du i vårt Consent Management System.

 

 1. Informasjonskapsler

a. Ved besøk på våre nettsider kan det bli brukt informasjonskapsler. Teknisk sett er dette såkalte HTML-informasjonskapsler og lignende programvareverktøy som web / DOM-lagring eller lokalt delte objekter (såkalte "flash cookies"), som vi samlet omtaler som cookies.

 

b. Informasjonskapsler er små filer, som under besøket legges inn på din datamaskin, bærebare datamaskin eller mobile enhet av en nettside og bli lest opp senere. Av dette kan man f.eks. se om det er en forbindelse mellom enheten og nettsidene, ta hensyn til ønsket språk eller andre innstillinger, samt levere spesifikke funksjoner (f.eks. nettbutikk, bilkonfigurator) eller gjenkjenne dine interesser basert på bruken din. Informasjonskapsler kan også inneholde personlig informasjon.

 

c. Hvorvidt og hvilke informasjonskapsler som brukes når du besøker nettstedet vårt, avhenger av hvilke områder og funksjoner på nettstedet du bruker, og om du samtykker til bruk av informasjonskapsler som ikke er absolutt nødvendig, det vil si vanligvis av tekniske årsaker i vårt Consent Management System. Ytterligere informasjon og valgmuligheter får du her.

 

d. Bruken av informasjonskapsler avhenger også av innstillingene til nettleseren du bruker (f.eks. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De fleste nettlesere er forhåndsinnstilte for å godta bestemte typer informasjonskapsler automatisk; du kan imidlertid vanligvis endre denne innstillingen. Eksisterende informasjonskapsler kan til enhver tid slettes. Web/DOM-Storage og Local Shared Objects kan du slette separat. Du kan finne ut hvordan dette virker i nettleseren eller enheten du bruker i produsentens anvisning.

 

e. Samtykke (= godkjenning) samt avvisning eller sletting av informasjonskapsler er bundet til enheten som brukes, og også til nettleseren som brukes i hvert tilfelle. Hvis du bruker flere apparater eller nettlesere, kan du gjøre beslutninger ev. foreta innstillinger forskjellig.

 

f. Hvis du bestemmer deg for å ikke bruke informasjonskapsler eller sletter dem, kan det være at ikke alle funksjoner på våre nettsider vil fungere eller at enkeltfunksjoner vil være begrenset.

 

6.Sikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å beskytte dataene som forvaltes av oss mot manipulering, tap, skader og mot tilgang av uvedkommende personer. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende og i henhold til den teknologiske utviklingen.

 

 1. Juridisk grunnlag for databearbeidingen

a. I den grad du har gitt oss tillatelse for å bearbeide dine persondata, er dette det juridiske grunnlaget for bearbeidingen (GDPR art. 6 avsn. 1 a). Vær oppmerksom på samtykke til overføring av data til mottakere utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (GDPR art. 49 avsn. 1, setning 1, bokstav a)) også avsnitt 12.

 

b. For en bearbeiding av persondata for formål å inngå eller oppfylle en avtale med det, er det juridiske grunnlaget GDPR art. 6 avsn. 1 bokstav b.

 

c. I den grad bearbeiding av dine persondata er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. for oppbevaring av data), har vi rett til det i henhold til GDPR art. 6 avsn. 1 bokstav c.

 

d. Ut over dette bearbeider vi persondata til formål for å registrere våre berettigede interesser og berettigede interesser til tredjepart iht. GDPR art. 6 avsn. 1 bokstav f. Opprettholdelse av våre IT-systemers funksjonalitet, (direkte) markedsføring av våre egne og tredjeparts produkter og tjenester (i den grad dette ikke skjer med din godkjenning) og den juridisk nødvendige dokumentasjonen av forretningsforbindelser er slike legitime interesser. Når det gjelder den nødvendige interessebalansen, tar vi særlig hensyn til typen personopplysninger, formålet med behandlingen, omstendighetene for behandlingen og interessen for konfidensialitet knyttet til dine personopplysninger.

 

 1. Sletting av dine persondata

Din IP-adresse og navnet på Internett-leverandøren din, som vi lagrer av sikkerhetshensyn, sletter vi etter syv dager. Ellers sletter vi dine persondata med en gang formålet, som vi har innhentet og bearbeidet dataene for, bortfaller. Etter dette tidspunktet vil lagring kun skje i den grad det kreves i henhold til lover, forskrifter eller andre lovbestemmelser som vi er underlagt, i EU eller i henhold til lover i tredjeland, der det er tilstrekkelig grad av datavern. I den grad en sletting i enkeltsaker ikke er mulig, er de aktuelle personopplysningene merket med det formål å begrense deres fremtidige behandling.

 

 1. Berørte rettigheter

a. Som berørt person for databearbeidingen, har du rett til informasjon (Art. 15 i GDPR), korrigering av personopplysninger (art. 16 i GDPR), sletting av personopplysninger (art. 17 i GDPR), begrensning i behandling (art. 18 i GDPR), i tillegg til dataenes overførbarhet (art. 20 i GDPR).

 

b. Har du gitt oss tillatelse til å bearbeide dine persondata, har du rett til å tilbakekalle tillatelsen til enhver tid. Retten til bearbeiding av dine persondata fra til tilbakekalling, blir ikke berørt av tilbakekallingen. Likedan berøres ikke en videre bearbeiding av disse dataene på grunn av et annet juridisk grunnlag, enten for oppfylling av juridiske forpliktelser (jfr. avsnitt "Juridisk grunnlag for bearbeidingen").

 

c. Innsigelsesrett

Du har til enhver tid rett, av grunner som er knyttet til din spesielle situasjon, å motsi deg behandling av dine personopplysninger som vi be-handler på grunnlag av GDPR art. 6 avsn. 1 e) GDPR (behandling av opplysninger i offentlig interesse) eller art. 6 avsn. 1 f) GDPR (behandling av opplysninger på grunnlag av en avveining av interesser). Leve-rer du en innsigelse, vil vi kun bearbeide dine persondata videre, hvis vi kan framlegge tvingende nødvendige grunner for dette, som veier mer enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidingen er for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav. Hvis vi behandler di-ne personopplysninger for å utføre direkte annonsering for å beskytte legitime interesser på grunnlag av en interessebalanse, har du også rett til å innvende mot dette når som helst uten å oppgi årsaker.

 

d. Vi ber deg om mulig å rette dine forespørsler eller erklæringer til kontaktadressen under: personvern@bos.no

 

e. Hvis du mener at håndteringen av dine persondata bryter med lovens krav, har du rett til å klage til ansvarlig databeskyttelsesmyndighet (Art. 77 i GDPR).

 

 1. Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på ett av nyhetsbrevene som tilbys på vår nettside, vil dataene som er oppgitt i nyhetsbrevregistreringen kun bli brukt til å sende nyhetsbrevet, med mindre du godtar en utvidet bruk. Du kan til enhver tid avslutte abonnementet av nyhetsbrevet med avmeldingsmuligheten angitt i brevet.

 

 1. Sentral tilgangsservice til Mercedes-Benz Group

Med den sentrale tilgangsservicen til Mercedes-Benz Group kan du registrere deg hos alle nettsider og applikasjoner til Mercedes-Benz-gruppen og dens merker, som er knyttet til denne tjenesten. De bruksvilkårene som gjelder for denne, omfatter spesielle datavernforskrifter. Du kan få tilgang til disse bruksvilkårene på respektive registreringsside på de tilknyttede nettstedene og applikasjonene.

 

 1. Dataoverføring til mottakere utenfor EØS

a. Ved bruk av tjenesteytere (se avsnitt 4 d) og viderelevering av data med ditt samtykke (= godkjenning) til tredjepart (se avsnitt 3 c) kan personopplysninger bli overført til mottakere i land utenfor EU, Island, Liechtenstein og Norge (= EØS) og bli behandlet der, spesielt USA, India.

 

b. I de følgende landene er det sett fra EU ikke noe tilpasset beskyttelsesnivå tilsvarende EU-standarder for behandling av persondata (såkalt rimelig beslutning): Andorra, Argentina, Canada (begrenset), Færøyene, Forente Kongerike, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, New Zealand, Sør-Korea, Sveits, Uruguay. Med mottakere i andre land er vi enige om anvendelse av EUs standardkontraktsbestemmelser, bindende selskapsregler eller andre tillatte mekanismer for å skape et "passende beskyttelsesnivå" i samsvar med lovkravene. Informasjon om dette stiller vi gjerne til rådighet med kontaktdataene angitt i punkt 9 d.

 

c. Hvis du samtykker til vårt samtykkestyringssystem, gjelder ditt samtykke også for overføring av data til mottakere i land utenfor EØS der det ikke er noe "tilstrekkelig beskyttelsesnivå". Informasjon om overførte data, datamottakere eller kategorier av datamottakere samt relevante land finner du i vårt samtykkestyringssystem under "Innstillinger for informasjonskapsler" i bunnteksten nederst på nettstedet.

 

d. I disse landene kan det ikke være noen databeskyttelseslov som kan sammenlignes med Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet helt eller delvis (f.B. registrerte rettigheter, se avsnitt 9), ingen databeskyttelsesmyndigheter og/eller ingen sammenlignbare muligheter til å iverksette tiltak mot brudd på databeskyttelse. Blant annet kan offentlige organer (e.B myndigheter) lettere få tilgang til de behandlede dataene der og bruke dem til andre formål enn i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Disse omstendighetene kan bare delvis kompenseres av spesifikke tiltak.

 

Per: april 2022

 

Nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og sosiale medier-kanaler. Vi har ingen innflytelse på om operatørene overholder personvernbestemmelsene. Sett deg inn i disse tilbydernes personvernbestemmelser på deres nettsider. Eksterne lenker merkes som sådan på nettstedet vårt, og før du klikker på dem, informeres du om at du forlater siden vår.