Leverantör / dataskydd

Mercedes-Benz Sverige AB
Dockgatan 1
211 12 Malmö
Tel: +46 40 671 84 84

Företagets ansvariga är dess registrerade styrelse.
Bolagets styrelseordförande är Niels Kowollik.

Organisationsnummer: 556487-1548
Moms-reg-nummer: SE556487154801För smart control tjänster och för smart connected Portal:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
phone: 00800 2 77 77 777
email: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com

entry in the commercial register at Stuttgart County Court no.: HRB762873, VAT no.: DE321281763, represented by the management: Ola Källenius (Chairman),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; Chairman of the Supervisory Board:

Martin Brudermüller

-----

Send venligst forespørgsler om indhold på dette website til: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com / 00800 2 77 77 777. Du kan henvende dig til os på engelsk og på dit respektive nationale sprog.

Vil du anmelde ulovligt indhold og overtrædelser af aftalevilkårene på dette website? Klik her

Upphovsrätt

Copyright 2019 Mercedes-Benz Group AG. Med ensamrätt. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras användning lyder under upphovsrätten samt övrig lagstiftning till skydd för immateriell egendom. De får varken för kommersiellt ändamål eller för överlåtelse kopieras eller ändras eller användas på andra internetsidor. Vissa av Mercedes-Benz Group AG internetsidor innehåller även material som lyder under upphovsrätten tillhörande den som har tillhandahållit materialet.

Produkter och priser

Efter manusstoppet för enskilda sidor kan produkter och tjänster ha ändrats. Tillverkaren reserverar sig för tillverknings- eller formförändringar, avvikelser i färgtoner liksom förändringar av leverans- eller servicevillkor som skett under leveranstidens gång. Detta så länge förändringarna eller avvikelserna är skäliga utifrån ett kundperspektiv, samtidigt som hänsyn tas till Mercedes-Benz Group AG:s intressen. Bilderna kan i vissa fall visa tillbehör och extrautrustning som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl. Enskilda sidor kan innehålla modeller och tjänster som inte finns att tillgå i alla länder. Information om lagar, rättigheter och skatter är endast giltig i Tyskland. Om inte annat framgår av försäljnings- eller leveransvillkoren gäller de priser som anges på leveransdagen. För våra avtalspartner är priserna inte bindande utan utgör prisrekommendationer. Kontakta därför ett smart Center eller en avtalspartner angående aktuella uppgifter.

 

Handelsmärken

Om inget annat anges är alla märken som visas på Mercedes-Benz Group AG:s webbplatser föremål för varumärkesrättigheter, detta gäller särskilt modellnamnskyltar och företagets logotyper och emblem.

Licensrättigheter

Mercedes-Benz Group AG strävar efter att erbjuda ett innovativt och informativt webbinnehåll. Vi hoppas därför att du uppskattar vår kreativa utformning lika mycket som vi. Vi ber dig ändå om förståelse för att Mercedes-Benz Group AG måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt och att dessa internetsidor inte kan medge några licensrättigheter till Mercedes-Benz Group AG immateriella egendom.

Information om framåtblickande uttalanden

Webbsidor, Investor Relations-releaser, affärsrapporter och preliminära rapporter, prognoser, presentationer, ljud- och videoöverföringar av evenemang (live eller som inspelning) och övriga dokument på denna webbplats innehåller bland annat framåtblickande uttalanden om framtida utveckling som baseras på ledningens aktuella bedömning. Ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/skulle kunna”, ”planera”, ”projicera”, ”bör/skall” och liknande begrepp utmärker sådana framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden omfattas av vissa risker och osäkerhetsmoment. Några exempel på detta är en konjunkturnedgång i Europa eller Nordamerika, förändringar i växelkurser, räntesatser och råvarupriser, produktlanseringar från konkurrerande företag, högre försäljningspremier för säljare, framgångsrik implementering av den nya affärsmodellen för smart samt en nedgång i priserna för begagnade fordon. Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller andra oförutsedda händelser inträffa (varav vissa beskrivs under rubriken ”Riskanalys” i den aktuella årsrapporten från Mercedes-Benz Group AG, liksom under rubriken ”Riskfaktorer” i formulär 20-F i den aktuella årsrapporten från Mercedes-Benz Group AG, avsedd för den amerikanska finansinspektionen SEC) eller visa sig vara felaktiga utifrån de antaganden som gjorts, kan det faktiska resultatet avvika väsentligt från de resultat som antytts eller implicit har uttryckts. Vi har inte för avsikt och förbinder oss inte heller att löpande uppdatera framåtblickande uppgifter, eftersom dessa enbart utgår ifrån de omständigheter som råder vid datumet för publicering.

Ansvar

Informationen och uppgifterna på dessa sidor utgör ingen försäkran eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått. De gäller INTE som underförstådd försäkran eller garanti vad gäller beskaffenhet, omsättningsbarhet eller lämplighet för bestämda syften. De gäller INTE som underförstådd försäkran eller garanti om att produkter och tjänster inte bryter mot lagar och patent. På våra internetsidor hittar du även länkar till andra sidor på internet. Vi påtalar härmed uttryckligen att vi helt saknar inflytande över utformning och innehåll på de webbplatser som länkarna leder till. Vi kan följaktligen inte heller garantera att den information som tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller av hög kvalitet. Mot denna bakgrund frånsäger vi oss varje ansvarsförbindelse med innehållet på dessa sidor. Denna förklaring gäller för alla länkar till externa sidor och deras innehåll som finns på våra internetsidor.

Information om tvistlösning online

EU-kommissionen har upprättat en internetplattform för tvistlösning online (den s.k. ”ODR-plattformen”). ODR-plattformen är ett verktyg för att utanför domstol lösa avtalstvister som kan uppstå ur online-köpeavtal. Du hittar ODR-plattformen på följande länk:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information enligt § 36 i den tyska lagen om konsumenttvistlösning (VSBG)
Mercedes-Benz Group AG kommer inte och är inte skyldiga att delta i en tvistlösningsprocess inför ett konsumentförlikningsorgan enligt VSBG.

 

 

 

 

Information om skydd av personuppgifter

 

Ansvarig enligt definitionen i EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är:

Mercedes-Benz Sverige AB ("Vi")

Box 50531

202 50 Malmö

Sverige

 

E-post: dataskydd@mercedes-benz.com

 

Dataskyddsansvarig:

Mercedes-Benz Group AG

Koncernens dataskyddsombud

70546 Stuttgart

Tyskland

 

E-post: data.protection@mercedes-benz.com

 

Ansvarig, i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR), för smart control-tjänster och för smart connected Portal:  

Det dataskyddsrättsliga ansvaret för webbplatsens olika delar som är kopplade till fordonstjänsterna i smart control samt deras olika grundfunktioner (t.ex. inloggning, profil, inställningar, bilar och användarvillkor)  

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Telephone: +49 711 17 - 0

Email: dialog.mb@mercedes-benz.com

 

 1. Dataskydd (skydd av personuppgifter)

Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förklarar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, för vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Mercedes-Benz sekretesspolicy (dataskyddsdirektiv). 

 

Mercedes-Benz sekretesspolicy.

 

Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av våra webbsidor och Mercedes-Benz:s dataskyddsdirektiv gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy.

 

2.Insamling och bearbetning av personuppgifter

a. När du besöker våra webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de enskilda webbsidorna, beteckningen på öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik där du öppnat vår webbsida. Dessutom sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor.     

 

b. Övriga personuppgifter behandlas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en chatt, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke (även vid internationella dataöverföringar, se punkt 12) eller enligt gällande lag (se punkt 7).

 

c. Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning.

 

 1. Användningsändamål

a. De personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på våra webbsidor används för att göra dem smidiga att använda samt för att skydda våra IT-system från angrepp och andra rättsvidriga handlingar.

 

b. Om du ger oss ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en chatt, en tävling eller för att genomföra ett avtal, använder vi dessa uppgifter för de angivna ändamålen, vid kundhantering och – vid behov – för att behandla och utföra affärstransaktioner i den utsträckning som krävs.

 

c. För andra syften (t.ex. för visning av anpassat innehåll eller reklam på grundval av ditt användarbeteende) använder vi och en eventuell utvald tredje part dina uppgifter såvida du ger ditt samtycke (= tillstånd) till det inom ramen för vårt Consent Management System. Ytterligare information och beslutsalternativ hittar du här.

 

d. Dessutom använder vi personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta rättsligt sett (t.ex. lagring för att uppfylla handels- eller skatterättsliga lagringsskydligheter, offentliggörande enligt myndighets- eller rättsligt påbud, t.ex. hos rättsvårdande myndighet).

 

 1. Överföring av personuppgifter till tredje part; social plugins; användning av tjänsteföretag

a. Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på ett sådant erbjudande överför vi, i den utsträckning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. uppgiften om att du har hittat detta erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare information som du redan har angett på våra webbsidor). 

 

b. När vi på våra webbsidor använder så kallade social plugins för sociala nätverk som Facebook och Twitter integrerar vi dessa på följande sätt:

När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på den aktuella Social Plugin för att upprätta en direkt anslutning till servern.

Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar Social Plugin-programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar Social Plugin-programmet. Besök på andra Mercedes-Benz-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp.

När du aktiverar en Social Plugin överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna hos det aktuella nätverket.

Social Plugin är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies (se punkt 5.d).

c. Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en Social Plugin kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna ”adekvat skyddsnivå” för bearbetning av personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en Social Plugin och därmed överför dina data.

d. För drift, optimering och säkring av våra webbplatser använder vi dessutom kvalificerade tjänsteföretag (t.ex. IT-tjänsteföretag, marknadsföringsagenturer). Vi vidarebefordar personuppgifter till dem endast om detta krävs för att tillhandahålla och använda webbplatserna och dessas funktioner, för att utöva legitima intressen, för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller ifall du har samtyckt till detta (se punkt 7). Närmare uppgifter om mottagare hittar du i vårt Consent Management-system.

 

 1. Cookies

a. Vid besök på våra webbplatser kan cookies användas. Tekniskt sett handlar det om s.k. HTML-cookies och liknande programvaruverktyg, t.ex. Web/DOM Storage eller Local Shared Objects (s.k. ”flashcookies”), som vi gemensamt kallar cookies.

 

b. Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet vid besök på en webbplats och läses upp senare. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. se om du tidigare har besökt våra webbplatser, ta hänsyn till ditt önskade språk eller andra inställningar, erbjuda dig vissa funktioner (t.ex. webbutik, fordonskonfigurator) eller identifiera dina intressen baserat på användningen. Cookies kan också innehålla personuppgifter.

 

c. Om och vilka cookies som används vid ditt besök på våra webbplatser beror på vilka områden och funktioner på våra webbplatser du använder och om du godkänner användning av cookies som inte nödvändigtvis är nödvändiga, dvs. vanligtvis av tekniska skäl, i vårt Consent Management-system. Ytterligare information och beslutsalternativ hittar du här.

 

d. Användningen av cookies beror dessutom på inställningarna i den webbläsare du använder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De flesta webbläsare är förinställda så att de automatiskt accepterar vissa typer av cookies. Denna inställning går dock oftast att ändra. Du kan alltid radera befintliga cookies. Web/DOM-Storage och Local Shared Objects kan du radera separat. Hur du gör detta i den webbläsare du använder framgår av tillverkarens anvisningar.

 

e. Samtycke (= tillstånd) till samt avvisning eller borttagning av cookies är knutet till den enhet som används och dessutom till den webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare kan du bestämma och ställa in på olika sätt.

 

f. Om du avvisar användning av cookies eller tar bort dem kan det hända att inte alla funktioner på våra webbsidor är tillgängliga för dig, eller att enskilda funktioner endast fungerar i begränsad utsträckning.

 

 1. Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

 

 1. Rättslig grund för databearbetning

a. I den mån du har gett oss samtycke till att bearbeta dina personuppgifter utgör detta den rättsliga grunden för bearbetningen (artikel 6 avs.1 bokst. a GDPR). Observera ditt samtycke till överföring av uppgifter till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (artikel 49 avs. 1 mening 1 bokst. a GDPR) också avsnitt 12.

 

b. För bearbetning av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den rättsliga grunden av art. 6 avs. 1 bokst. b GDPR.

 

c. I den utsträckning bearbetningen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. c GDPR.

 

d. Dessutom bearbetar vi personuppgifter i syfte att utöva våra respektive tredje parters legitima intressen i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. f GDPR. Till sådana legitima intressen hör att upprätthålla funktionsdugligheten i våra IT-system, (direkt)marknadsföra våra egna och tredje parts produkter och tjänster (såvida detta inte sker med ditt samtycke) samt utföra den rättsligt nödvändiga dokumentationen av affärskontakter. Inom ramen för nödvändig intresseavvägning tar vi särskilt hänsyn till typ av personuppgifter, syftet med bearbetningen, omständigheterna för bearbetningen och ditt intresse av att dina data behandlas konfidentiellt.

 

 1. Radering av dina personuppgifter

Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, kommer att raderas efter sju dagar. I övrigt kommer vi att radera dina personuppgifter så snart syftet med att vi samlat in och bearbetat uppgifterna är uppfyllt. Därefter sparas dina personuppgifter endast om det krävs enligt lag, förordningar eller andra rättsliga föreskrifter som vi måste följa, i EU eller enligt rättsliga föreskrifter i tredje land, om det där finns en tillräcklig dataskyddsnivå. Om personuppgifterna i det enskilda fallet inte kan raderas markeras de aktuella personuppgifterna med målet att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

 

 1. Berörda personers rättigheter

a. Som berörd av databehandlingen har du rätt till information (art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), radering av data (art. 17 GDPR), begränsning av bearbetning (art. 18 GDPR) samt dataöverförbarhet (art. 20 GDPR).

 

b. Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter bearbetas har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten i bearbetningen av dina personuppgifter fram till denna tidpunkt påverkas inte av återkallandet. På samma sätt förblir vidare bearbetning av dessa data utifrån en annan rättslig grund, såsom uppfyllandet av rättsliga skyldigheter, opåverkat (jfr. avsnittet ”Rättslig grund till bearbetningen”).

 

c. Invändningsrätt

Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot bearbetningen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) GDPR (databearbetning i offentligt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) i GDPR (databearbetning på grundval av en intresseavvägning). Om du gör en invändning bearbetar vi endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk. Om vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla di-rektreklam för att utöva legitima intressen på grundval av en intresseav-vägning har du dessutom rätt att när som helst göra invändningar utan att ange skäl för detta.

 

d. Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller uttalanden till följande kontaktadress: dataskydd@mercedes-benz.com

e. Om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, har du rätt att klaga till en behörig datatillsynsmyndighet (art. 77 GDPR).

 

 1. Nyhetsbrev

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet.

 

 1. Mercedes-Benz Group:s centrala åtkomstservice

Med den centrala åtkomstservicen kan du anmäla dig till alla webbplatser och applikationer inom Mercedes-Benz gruppen och dess varumärken. Användarvillkoren som gäller för den centrala åtkomstservicen innehåller särskilda dataskyddsbestämmelser. Dessa användarvillkor finns på anslutna webbplatsers och applikationers registreringssidor.

 

 1. Dataöverföring till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

a. Vid användning av tjänsteföretag (se punkt 4. d.) och vidarebefordran av uppgifter med ditt samtycke (= tillstånd) till tredje part (se punkt 3.c) kan personuppgifter komma att överföras till mottagare i länder utanför Europeiska unionen (EU), Island, Liechtenstein och Norge (= Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES) och bearbetas där, särskilt i USA, Indien.

 

b. I följande länder finns det, ur EU:s synvinkel, ingen tillräcklig skyddsnivå motsvarande EU-standarder för bearbetning av personuppgifter (s.k. beslut om tillräcklighet): Andorra, Argentina, Kanada (begränsat), Färöarna, Förenade kungariket, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Uruguay. Med mottagare i andra länder avtalar vi tillämpning av EU-standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller andra tillåtna mekanismer för att i enlighet med de lagstadgade kraven uppnå en ”tillräcklig skyddsnivå”. Information angående detta tillhandahåller vi gärna via de kontaktuppgifter som anges i punkt 9.d. ovan.

 

c. Om du samtycker till vårt samtyckeshanteringssystem gäller ditt samtycke även för överföring av uppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där det inte finns någon "adekvat skyddsnivå". Information om överförda uppgifter, datamottagare eller kategorier av datamottagare samt relevanta länder finns i vårt samtyckeshanteringssystem under "Cookie-inställningar"  i sidfoten längst ner på webbplatsen. I dessa länder får det inte finnas någon dataskyddslagstiftning som helt eller delvis är jämförbar med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (t.B. registrerades rättigheter, se avsnitt 9), inga dataskyddsmyndigheter och/eller inga jämförbara möjligheter att vidta åtgärder mot dataskyddsöverträdelser. Bland annat kan offentliga organ (t.B myndigheter) lättare få tillgång till de behandlade uppgifterna där och använda dem för andra ändamål än i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa omständigheter får endast delvis kompenseras genom särskilda åtgärder.

 

Version: april 2022

Mercedes-Benz AG

Har du frågor eller vill du har mer information? Ta då kontakt med vår kundrådgivning. 
Ring gärna vårt call center på telefonnummer 00800-277 77 777 (avgifter för samtal från mobilnätet kan variera).

Eller skriv till oss via kontaktformuläret.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och kanaler i sociala medier. Vi har inget inflytande över om deras operatörer håller sig till dataskyddsbestämmelserna. Läs mer om dessa operatörers information om dataskydd på deras internetsidor. På vår webbplats syns det vilka länkar som är externa, och innan du klickar på dem informeras du om att du lämnar vår sida.

Operatören förbehåller sig rätten att spärra en användare alternativt vidta andra lämpliga åtgärder om det finns tecken på missbruk av online-tjänsten eller vid annan användning som bryter mot de allmänna affärsvillkoren. Användningen anses i synnerhet som missbruk om användaren använder systemen, eller den information som tillhandahålls där, för andra ändamål än avsett, eller om användaren använder systemet för olagliga ändamål eller ändamål som åsidosätter operatörens eller tredje parts rättigheter alternativt använder systemen i strid med operatörens övriga riktlinjer.

I enlighet med detta intygar användaren att de uppgifter användaren lämnar till operatören är sanningsenliga och fullständiga. Användaren är skyldig att omedelbart informera operatören om  om alla framtida ändringar av de uppgifter som har lämnats. 

Dessutom förbinder sig [användaren] att se till att den maskin- och programvara som hen nyttjar vid användning av [systemen], inklusive arbetsstationer, routrar, datakommunikationssystem etc., är fria från virus, maskar, trojaner etc. När det gäller de uppgifter som har laddats upp av användaren förbinder sig användaren att säkerställa att hen är innehavare av alla rättigheter till de uppladdade uppgifterna och fritt kan förfoga över användningen, inklusive bland annat att de uppladdade uppgifterna inte är föremål för tredje parts rättigheter som står i konflikt med sådan användning.

 

Online-tjänsterna får i synnerhet inte användas för att sprida information som uppfyller följande kriterier:

a) information som ger uttryck åt rasism eller människoförakt

b) information som är falsk eller på annat sätt inkorrekt

c) information som är stötande, kränkande, trakasserande, hatisk, obscen, hotfull eller på annat sätt anstötlig

d) information som bryter mot lagstadgade föreskrifter eller som inte i tillräcklig utsträckning uppfyller eller implementerar gällande föreskrifter (t.ex. vid krav på märkning eller transparens)

e) information vars tillhandahållande eller spridning utgör ett brott eller en överträdelse

Åtgärder i händelse av överträdelser

Om information som tillhandahålls strider mot de allmänna affärsvillkoren och operatören får kännedom om detta (exempelvis om en annan användare anmäler detta), förbehåller sig operatören rätten att spärra eller radera innehållet omedelbart (eventuellt även tillfälligt) eller vidta andra nödvändiga åtgärder.

I den mån det är nödvändigt eller lämpligt kommer följande åtgärder att vidtas beroende på hur allvarlig(a) eller frekvent(a) överträdelsen eller överträdelserna är samt antalet överträdelser:

a) tillfällig eller permanent radering av innehåll

b) tillfällig spärrning av ett användarkonto och inaktivering av tillhörande innehåll i 6 månader

c) permanent spärrning av användarkonton och allt tillhörande innehåll

d) permanent spärrning av användarkontot och allt tillhörande innehåll och registrering av åtkomstdata, i synnerhet angiven e-postadress och andra grunddata för identifiering av [användaren], på en svart lista så att ett nytt användarkonto inte kan skapas

e) annan åtgärd

I den mån det krävs enligt lag informeras berörda användare, eller personer som anmält, om operatörens beslut och får möjlighet att ta ställning. Efter ytterligare ställningstagande granskar [operatörerna] beslutet på nytt och fattar ett slutgiltigt beslut om hur det berörda innehållet ska hanteras. [Användaren] får ett meddelande/e-post om modereringsbeslutet som har fattats samt en motivering.

 

Överklagande och tvistlösning (utanför domstol)

[Användaren] kan överklaga beslut som har fattats av [operatören], t.ex. radering av innehåll eller spärrning av konton eller liknande, genom ett överklagandeförfarande inom sex (6) månader efter att det ursprungliga beslutet togs emot. Överklagandeformuläret finns på [länk till webbformuläret].  Operatören kommer att pröva detta överklagande inom en månad och antingen (helt eller delvis) upphäva eller bekräfta det ursprungliga beslutet. [Användaren] informeras om beslutet inkl. motiveringen via e-post.

Överklaganden som inte kan lösas på de sätt som beskrivs ovan kan framföras till och behandlas av ett certifierat tvistlösningsorgan utanför domstol. Om nödvändigt kommer information om tillgängligheten till ett tvistlösningsorgan utanför domstol att tillhandahållas på ett lämpligt ställe på operatörens webbplats. Oavsett om ett sådant organ är inblandat finns det alltid möjlighet till rättslig prövning.

 

Ändringar av dessa allmänna affärsvillkor

Operatören har rätt att göra ändringar i de allmänna affärsvillkoren om det finns skälig grund till detta, i synnerhet vid ny teknisk utveckling, vidareutveckling av de tjänster som avtalet gäller, ändring av gällande lag eller om andra likvärdiga anledningar kräver detta.Om sådan ändring innebär allvarlig förskjutning av jämvikten mellan [parterna] ska den inte genomföras. Operatören ska meddela användarna i skriftlig form (inkl. e-post) om ändringarna i de allmänna affärsvillkoren senast en månad före den dag då ändringen eller tillägget börjar gälla (räknat från den dag då användaren emottar informationen). De ändrade allmänna affärsvillkoren gäller som godkända om användaren inte invänder inom denna frist på en månad från det att meddelandet mottagits. Operatören kommer att särskilt informera användaren om denna rättsföljd i meddelandet.