Leverantör / dataskydd

Mercedes-Benz Sverige AB
Dockgatan 1
211 12 Malmö
Tel: +46 40 671 84 84

Företagets ansvariga är dess registrerade styrelse.
Bolagets styrelseordförande är Niels Kowollik.

Organisationsnummer: 556487-1548
Moms-reg-nummer: SE556487154801För smart control tjänster och för smart connected Portal:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
phone: 00800 2 77 77 777
email: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com

entry in the commercial register at Stuttgart County Court no.: HRB762873, VAT no.: DE321281763, represented by the management: Ola Källenius (Chairman),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; Chairman of the Supervisory Board: Bernd Pischetsrieder

Upphovsrätt

Copyright 2019 Mercedes-Benz Group AG. Med ensamrätt. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras användning lyder under upphovsrätten samt övrig lagstiftning till skydd för immateriell egendom. De får varken för kommersiellt ändamål eller för överlåtelse kopieras eller ändras eller användas på andra internetsidor. Vissa av Mercedes-Benz Group AG internetsidor innehåller även material som lyder under upphovsrätten tillhörande den som har tillhandahållit materialet.

Produkter och priser

Efter manusstoppet för enskilda sidor kan produkter och tjänster ha ändrats. Tillverkaren reserverar sig för tillverknings- eller formförändringar, avvikelser i färgtoner liksom förändringar av leverans- eller servicevillkor som skett under leveranstidens gång. Detta så länge förändringarna eller avvikelserna är skäliga utifrån ett kundperspektiv, samtidigt som hänsyn tas till Mercedes-Benz Group AG:s intressen. Bilderna kan i vissa fall visa tillbehör och extrautrustning som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl. Enskilda sidor kan innehålla modeller och tjänster som inte finns att tillgå i alla länder. Information om lagar, rättigheter och skatter är endast giltig i Tyskland. Om inte annat framgår av försäljnings- eller leveransvillkoren gäller de priser som anges på leveransdagen. För våra avtalspartner är priserna inte bindande utan utgör prisrekommendationer. Kontakta därför ett smart Center eller en avtalspartner angående aktuella uppgifter.

 

Handelsmärken

Om inget annat anges är alla märken som visas på Mercedes-Benz Group AG:s webbplatser föremål för varumärkesrättigheter, detta gäller särskilt modellnamnskyltar och företagets logotyper och emblem.

Licensrättigheter

Mercedes-Benz Group AG strävar efter att erbjuda ett innovativt och informativt webbinnehåll. Vi hoppas därför att du uppskattar vår kreativa utformning lika mycket som vi. Vi ber dig ändå om förståelse för att Mercedes-Benz Group AG måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt och att dessa internetsidor inte kan medge några licensrättigheter till Mercedes-Benz Group AG immateriella egendom.

Information om framåtblickande uttalanden

Webbsidor, Investor Relations-releaser, affärsrapporter och preliminära rapporter, prognoser, presentationer, ljud- och videoöverföringar av evenemang (live eller som inspelning) och övriga dokument på denna webbplats innehåller bland annat framåtblickande uttalanden om framtida utveckling som baseras på ledningens aktuella bedömning. Ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/skulle kunna”, ”planera”, ”projicera”, ”bör/skall” och liknande begrepp utmärker sådana framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden omfattas av vissa risker och osäkerhetsmoment. Några exempel på detta är en konjunkturnedgång i Europa eller Nordamerika, förändringar i växelkurser, räntesatser och råvarupriser, produktlanseringar från konkurrerande företag, högre försäljningspremier för säljare, framgångsrik implementering av den nya affärsmodellen för smart samt en nedgång i priserna för begagnade fordon. Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller andra oförutsedda händelser inträffa (varav vissa beskrivs under rubriken ”Riskanalys” i den aktuella årsrapporten från Mercedes-Benz Group AG, liksom under rubriken ”Riskfaktorer” i formulär 20-F i den aktuella årsrapporten från Mercedes-Benz Group AG, avsedd för den amerikanska finansinspektionen SEC) eller visa sig vara felaktiga utifrån de antaganden som gjorts, kan det faktiska resultatet avvika väsentligt från de resultat som antytts eller implicit har uttryckts. Vi har inte för avsikt och förbinder oss inte heller att löpande uppdatera framåtblickande uppgifter, eftersom dessa enbart utgår ifrån de omständigheter som råder vid datumet för publicering.

Ansvar

Informationen och uppgifterna på dessa sidor utgör ingen försäkran eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått. De gäller INTE som underförstådd försäkran eller garanti vad gäller beskaffenhet, omsättningsbarhet eller lämplighet för bestämda syften. De gäller INTE som underförstådd försäkran eller garanti om att produkter och tjänster inte bryter mot lagar och patent. På våra internetsidor hittar du även länkar till andra sidor på internet. Vi påtalar härmed uttryckligen att vi helt saknar inflytande över utformning och innehåll på de webbplatser som länkarna leder till. Vi kan följaktligen inte heller garantera att den information som tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller av hög kvalitet. Mot denna bakgrund frånsäger vi oss varje ansvarsförbindelse med innehållet på dessa sidor. Denna förklaring gäller för alla länkar till externa sidor och deras innehåll som finns på våra internetsidor.

Information om tvistlösning online

EU-kommissionen har upprättat en internetplattform för tvistlösning online (den s.k. ”ODR-plattformen”). ODR-plattformen är ett verktyg för att utanför domstol lösa avtalstvister som kan uppstå ur online-köpeavtal. Du hittar ODR-plattformen på följande länk:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information enligt § 36 i den tyska lagen om konsumenttvistlösning (VSBG)

Mercedes-Benz Group AG kommer inte och är inte skyldiga att delta i en tvistlösningsprocess inför ett konsumentförlikningsorgan enligt VSBG.

 

 

 

 

Information om skydd av personuppgifter

 

Ansvarig enligt definitionen i EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är:

Mercedes-Benz Sverige AB ("Vi")

Box 50531

202 50 Malmö

Sverige

 

E-post: dataskydd@mercedes-benz.com

 

Dataskyddsansvarig:

Mercedes-Benz Group AG

Koncernens dataskyddsombud

70546 Stuttgart

Tyskland

 

E-post: data.protection@mercedes-benz.com

 

Ansvarig, i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR), för smart control-tjänster och för smart connected Portal:  

Det dataskyddsrättsliga ansvaret för webbplatsens olika delar som är kopplade till fordonstjänsterna i smart control samt deras olika grundfunktioner (t.ex. inloggning, profil, inställningar, bilar och användarvillkor)  

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Telephone: +49 711 17 - 0

Email: dialog.mb@mercedes-benz.com

 

 1. Dataskydd (skydd av personuppgifter)

Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förklarar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, för vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Mercedes-Benz sekretesspolicy (dataskyddsdirektiv). 

 

Mercedes-Benz sekretesspolicy

.

 

Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av våra webbsidor och Mercedes-Benz:s dataskyddsdirektiv gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy.

 

2.Insamling och bearbetning av personuppgifter

a. När du besöker våra webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de enskilda webbsidorna, beteckningen på öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik där du öppnat vår webbsida. Dessutom sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor.     

 

b. Övriga personuppgifter behandlas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en chatt, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke (även vid internationella dataöverföringar, se punkt 12) eller enligt gällande lag (se punkt 7).

 

c. Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning.

 

 1. Användningsändamål

a. De personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på våra webbsidor används för att göra dem smidiga att använda samt för att skydda våra IT-system från angrepp och andra rättsvidriga handlingar.

 

b. Om du ger oss ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en chatt, en tävling eller för att genomföra ett avtal, använder vi dessa uppgifter för de angivna ändamålen, vid kundhantering och – vid behov – för att behandla och utföra affärstransaktioner i den utsträckning som krävs.

 

c. För andra syften (t.ex. för visning av anpassat innehåll eller reklam på grundval av ditt användarbeteende) använder vi och en eventuell utvald tredje part dina uppgifter såvida du ger ditt samtycke (= tillstånd) till det inom ramen för vårt Consent Management System. Ytterligare information och beslutsalternativ hittar du här.

 

d. Dessutom använder vi personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta rättsligt sett (t.ex. lagring för att uppfylla handels- eller skatterättsliga lagringsskydligheter, offentliggörande enligt myndighets- eller rättsligt påbud, t.ex. hos rättsvårdande myndighet).

 

 1. Överföring av personuppgifter till tredje part; social plugins; användning av tjänsteföretag

a. Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på ett sådant erbjudande överför vi, i den utsträckning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. uppgiften om att du har hittat detta erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare information som du redan har angett på våra webbsidor). 

 

b. När vi på våra webbsidor använder så kallade social plugins för sociala nätverk som Facebook och Twitter integrerar vi dessa på följande sätt:

När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på den aktuella Social Plugin för att upprätta en direkt anslutning till servern.

Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar Social Plugin-programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar Social Plugin-programmet. Besök på andra Mercedes-Benz-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp.

När du aktiverar en Social Plugin överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna hos det aktuella nätverket.

Social Plugin är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies (se punkt 5.d).

c. Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en Social Plugin kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna ”adekvat skyddsnivå” för bearbetning av personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en Social Plugin och därmed överför dina data.

d. För drift, optimering och säkring av våra webbplatser använder vi dessutom kvalificerade tjänsteföretag (t.ex. IT-tjänsteföretag, marknadsföringsagenturer). Vi vidarebefordar personuppgifter till dem endast om detta krävs för att tillhandahålla och använda webbplatserna och dessas funktioner, för att utöva legitima intressen, för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller ifall du har samtyckt till detta (se punkt 7). Närmare uppgifter om mottagare hittar du i vårt Consent Management-system.

 

 1. Cookies

a. Vid besök på våra webbplatser kan cookies användas. Tekniskt sett handlar det om s.k. HTML-cookies och liknande programvaruverktyg, t.ex. Web/DOM Storage eller Local Shared Objects (s.k. ”flashcookies”), som vi gemensamt kallar cookies.

 

b. Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet vid besök på en webbplats och läses upp senare. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. se om du tidigare har besökt våra webbplatser, ta hänsyn till ditt önskade språk eller andra inställningar, erbjuda dig vissa funktioner (t.ex. webbutik, fordonskonfigurator) eller identifiera dina intressen baserat på användningen. Cookies kan också innehålla personuppgifter.

 

c. Om och vilka cookies som används vid ditt besök på våra webbplatser beror på vilka områden och funktioner på våra webbplatser du använder och om du godkänner användning av cookies som inte nödvändigtvis är nödvändiga, dvs. vanligtvis av tekniska skäl, i vårt Consent Management-system. Ytterligare information och beslutsalternativ hittar du här.

 

d. Användningen av cookies beror dessutom på inställningarna i den webbläsare du använder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De flesta webbläsare är förinställda så att de automatiskt accepterar vissa typer av cookies. Denna inställning går dock oftast att ändra. Du kan alltid radera befintliga cookies. Web/DOM-Storage och Local Shared Objects kan du radera separat. Hur du gör detta i den webbläsare du använder framgår av tillverkarens anvisningar.

 

e. Samtycke (= tillstånd) till samt avvisning eller borttagning av cookies är knutet till den enhet som används och dessutom till den webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare kan du bestämma och ställa in på olika sätt.

 

f. Om du avvisar användning av cookies eller tar bort dem kan det hända att inte alla funktioner på våra webbsidor är tillgängliga för dig, eller att enskilda funktioner endast fungerar i begränsad utsträckning.

 

 1. Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

 

 1. Rättslig grund för databearbetning

a. I den mån du har gett oss samtycke till att bearbeta dina personuppgifter utgör detta den rättsliga grunden för bearbetningen (artikel 6 avs.1 bokst. a GDPR). Observera ditt samtycke till överföring av uppgifter till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (artikel 49 avs. 1 mening 1 bokst. a GDPR) också avsnitt 12.

 

b. För bearbetning av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den rättsliga grunden av art. 6 avs. 1 bokst. b GDPR.

 

c. I den utsträckning bearbetningen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. c GDPR.

 

d. Dessutom bearbetar vi personuppgifter i syfte att utöva våra respektive tredje parters legitima intressen i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. f GDPR. Till sådana legitima intressen hör att upprätthålla funktionsdugligheten i våra IT-system, (direkt)marknadsföra våra egna och tredje parts produkter och tjänster (såvida detta inte sker med ditt samtycke) samt utföra den rättsligt nödvändiga dokumentationen av affärskontakter. Inom ramen för nödvändig intresseavvägning tar vi särskilt hänsyn till typ av personuppgifter, syftet med bearbetningen, omständigheterna för bearbetningen och ditt intresse av att dina data behandlas konfidentiellt.

 

 1. Radering av dina personuppgifter

Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, kommer att raderas efter sju dagar. I övrigt kommer vi att radera dina personuppgifter så snart syftet med att vi samlat in och bearbetat uppgifterna är uppfyllt. Därefter sparas dina personuppgifter endast om det krävs enligt lag, förordningar eller andra rättsliga föreskrifter som vi måste följa, i EU eller enligt rättsliga föreskrifter i tredje land, om det där finns en tillräcklig dataskyddsnivå. Om personuppgifterna i det enskilda fallet inte kan raderas markeras de aktuella personuppgifterna med målet att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

 

 1. Berörda personers rättigheter

a. Som berörd av databehandlingen har du rätt till information (art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), radering av data (art. 17 GDPR), begränsning av bearbetning (art. 18 GDPR) samt dataöverförbarhet (art. 20 GDPR).

 

b. Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter bearbetas har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten i bearbetningen av dina personuppgifter fram till denna tidpunkt påverkas inte av återkallandet. På samma sätt förblir vidare bearbetning av dessa data utifrån en annan rättslig grund, såsom uppfyllandet av rättsliga skyldigheter, opåverkat (jfr. avsnittet ”Rättslig grund till bearbetningen”).

 

c. Invändningsrätt

Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot bearbetningen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) GDPR (databearbetning i offentligt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) i GDPR (databearbetning på grundval av en intresseavvägning). Om du gör en invändning bearbetar vi endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk. Om vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla di-rektreklam för att utöva legitima intressen på grundval av en intresseav-vägning har du dessutom rätt att när som helst göra invändningar utan att ange skäl för detta.

 

d. Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller uttalanden till följande kontaktadress: dataskydd@mercedes-benz.com

e. Om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, har du rätt att klaga till en behörig datatillsynsmyndighet (art. 77 GDPR).

 

 1. Nyhetsbrev

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet.

 

 1. Mercedes-Benz Group:s centrala åtkomstservice

Med den centrala åtkomstservicen kan du anmäla dig till alla webbplatser och applikationer inom Mercedes-Benz gruppen och dess varumärken. Användarvillkoren som gäller för den centrala åtkomstservicen innehåller särskilda dataskyddsbestämmelser. Dessa användarvillkor finns på anslutna webbplatsers och applikationers registreringssidor.

 

 1. Dataöverföring till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

a. Vid användning av tjänsteföretag (se punkt 4. d.) och vidarebefordran av uppgifter med ditt samtycke (= tillstånd) till tredje part (se punkt 3.c) kan personuppgifter komma att överföras till mottagare i länder utanför Europeiska unionen (EU), Island, Liechtenstein och Norge (= Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES) och bearbetas där, särskilt i USA, Indien.

 

b. I följande länder finns det, ur EU:s synvinkel, ingen tillräcklig skyddsnivå motsvarande EU-standarder för bearbetning av personuppgifter (s.k. beslut om tillräcklighet): Andorra, Argentina, Kanada (begränsat), Färöarna, Förenade kungariket, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Uruguay. Med mottagare i andra länder avtalar vi tillämpning av EU-standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller andra tillåtna mekanismer för att i enlighet med de lagstadgade kraven uppnå en ”tillräcklig skyddsnivå”. Information angående detta tillhandahåller vi gärna via de kontaktuppgifter som anges i punkt 9.d. ovan.

 

c. Om du samtycker till vårt samtyckeshanteringssystem gäller ditt samtycke även för överföring av uppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där det inte finns någon "adekvat skyddsnivå". Information om överförda uppgifter, datamottagare eller kategorier av datamottagare samt relevanta länder finns i vårt samtyckeshanteringssystem under "Cookie-inställningar"  i sidfoten längst ner på webbplatsen. I dessa länder får det inte finnas någon dataskyddslagstiftning som helt eller delvis är jämförbar med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (t.B. registrerades rättigheter, se avsnitt 9), inga dataskyddsmyndigheter och/eller inga jämförbara möjligheter att vidta åtgärder mot dataskyddsöverträdelser. Bland annat kan offentliga organ (t.B myndigheter) lättare få tillgång till de behandlade uppgifterna där och använda dem för andra ändamål än i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa omständigheter får endast delvis kompenseras genom särskilda åtgärder.

 

Version: april 2022

WLTP

Den nya metoden för förbruknings- och avgastest WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) ger tydligare värden och ersätter successivt NEDC (den nya europeiska körcykeln). WLTP blir obligatorisk för alla EU-medlemsländer. Andra länder prövar ett införande vid en senare tidpunkt. 

 

Förklaring av WLTP och NEDC

Den 1 september 2017 introducerades en ny metod för förbruknings- och avgastest med WLTP. Denna metod ska ge testresultat som ligger närmare de faktiska körförhållandena jämfört med den tidigare NEDC. Alla nyutvecklade bilar eller bilar med nya aggregat certiferas enligt WLTP sedan september 2017. Fr.o.m. september 2018 gäller WLTP-regelverket för alla andra bilar som nyregistreras. I enlighet därmed certifierar smart personbilarna enligt WLTP fram till augusti 2018. Under övergångsfasen erbjuds både bilar med WLTP och NEDC. Dessutom kommer det att finnas ett NEDC-förbrukningsvärde härlett ur gränsvillkoren för WLTP, som också blir högre. Detta kommer att finnas i köpehandlingarna fram till 2020.

En jämförelse mellan WLTP och NEDC

 WLTPNEDC
Starttemperaturkallkall
Cykeltid1 800 s 1 180 s 
Stilleståndstid242 s 267 s 
Andel stopp13,4 % 22,6 % 
Sträcka23 262 m 10 931 m 
Maxhastighet 131,3 km/h 120 km/h 
Genomsnittshastighet 46,5 km/h 33,35 km/h 
Tillval hos den enskilda modellen beaktas för vikt, aerodynamik, rullmotstånd, elsystemets behov; utan klimatanläggning 

beaktas inte, förutom däck;  

utan klimatanläggning 

Temperatur23 °C 

25 +/- 5 °C

 

Vad innebär detta för mig som kund?

Introduktionen av WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) innebär mer rättvisande och tydliga värden när det gäller bränsleförbrukningen. Kunderna tjänar på WLTP, eftersom de får mer realistiska jämförelsemått för förbruknings- och utsläppsvärden för olika fordonsmodeller. På grund av de övriga gränsvillkoren kommer emellertid även CO2- och förbrukningsvärdena att ändras: En tekniskt identisk bil har beroende på processen ett numeriskt högre CO2- och förbrukningsvärde i WLTP än i NEDC (den nya europeiska körcykeln). Det beror t.ex. på att hänsyns tas till tillval och striktare gränsvillkor i den nya cykeln.

WLTP ger exakta värden.

Eftersom hänsyn tas till bilarnas individuella utrustning i WLTP är värdena mer exakta än i NEDC, mer eller mindre fordonsspecifika. Hittillsvarande vardagsförbrukning förblir oförändrad.
Fr.o.m. september 2017 introduceras en ny metod för förbruknings- och avgastest inom bilindustrin. Alla nycertifierade fordonstyper prövas enligt WLTP. Parallellt fastställs fortfarande NEDC-förbrukningsvärdet och anges som enda giltiga förbrukningsvärde i säljmaterialet.
Fram till september 2018 certifierar smart successivt sina bilar enligt WLTP. Fr.o.m. denna tidpunkt kommer de nya WLTP-värdena troligen att anges i allt säljmaterial och andra publikationer. För utgående modeller anges NEDC-förbrukningsvärden.

Introduktion av WLTP-cykeln.

Syftet med WLTP är att likställa testförfarandet över hela världen. WLTP ska ge testresultat som ligger närmare de verkliga körförhållandena än NEDC-metoden. Begagnade bilar berörs inte av denna ändring. De behåller även fortsättningsvis sina certifierade NEDC-värden. Åtminstone fram till slutet av 2020 fastställs både WLTP- och NEDC-värden för alla bilar. Dessa finns parallellt i registreringshandlingarna fr.o.m. respektive fordonscertifiering. Fr.o.m. 2021 är de fastställda WLTP-mätvärdena de enda förbruknings- och utsläppsmätvärdena för alla personbilar, om EU-landet i fråga har anpassat sitt system. De egentliga testfaserna i WLTP förkortas WLTC och delas in i tre klasser. Nästan alla personbilar testas i WLTC-klass 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) som gäller för alla personbilar som har ett vikt-/effektförhållande på över 34 kW/t (46 hk/t tjänstevikt).

WLTP: Mer transparens.

Tack vare WLTP har smart-kunder fordonsspecifika förbrukningsvärden till hands som är mer realistiska och tydligare. Det går även fortsättningsvis att jämföra alla tillverkare och modeller. Men den fastställda förbrukningen ligger närmare vardaglig körning och beaktar differentierbara faktorer än vad NEDC gör. smart förespråkar både ett nytt, mer realistiskt laboratorietest och mätningar på väg. Det ger mer klarhet, transparens och säkerhet för smart-kunder. Med introduktionen av WLTP och RDE (Real Driving Emissions) tas ett viktigt steg i denna riktning.

Vad innebär det för kunderna?

Kunden kommer hädanefter att kunna fastställa koldioxidvärdet för sin bilmodell mer exakt än tidigare genom tillval. För optimal tydlighet kommer smart att följa faserna i WLTP-introduktionen aktivt och informera återförsäljare och kunder på ett ändamålsenligt sätt. Det kommer också att finnas en ny form av utrustningsrelaterad indelning, från modellen med lägst energibehov till versionen med högst energibehov. Numeriskt sträcker sig denna indelning från ”WLTP Low” (minimala tillval) till ”WLTP High” (maximala tillval).

Så begär du dina RDE-resultat.

Ta reda på din bils utsläppsegenskaper under verkliga förhållanden.

Begreppet Real Driving Emissions (RDE) beskriver de verkliga avgas-utsläppsegenskaperna hos bilar, lastbilar och bussar vid vardaglig körning. Tidigare har utsläppsmätningen för typgodkännande uteslutande utförts i testbänk. Sedan RDE-lagstiftningen (EU) 427/2016 trädde i kraft i mars 2016 uppmäts utsläpp inom ett definierat område även vid verklig körning på väg. Tillsammans med de RDE-gränsvärden som sedan september 2017 gäller vid verklig körning är detta ett viktigt steg mot en renare framtid med lägre utsläpp av skadliga ämnen.

RDE-resultaten för våra smart-bilar, som har samlats in av både oss i egenskap av tillverkare och av oberoende statligt kontrollerade tekniska tjänster, kan du beställa genom att ange PEMS-testfamilj för din smart här (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

WLTP-mätresultat för smart-modellerna.

ModellserieCO2-utsläpp min. (blandad körning)CO2-utsläpp max. (blandad körning)Räckvidd min.Räckvidd max.Strömförbrukning min.Strömförbrukning max.
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]133 km [1]16,1 kWh/100 km [1]25,0 kWh/100 km [1]
smart EQ fortwo cabriolet0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km  [1]25,2 kWh/100 km [1]
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Vanliga frågor.

 

Vad är WLTP?

Förkortningen WLTP står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure och är ett kontrollförfarande som fastställer en bils förbruknings- och avgasvärden på en chassidynamometer. Sedan den 1 september 2017 införs WLTP stegvis och ersätter det tidigare kontrollförfarandet NEDC.

Tack vare sin dynamiska inriktning ger WLTP värden som ligger betydligt närmare verkliga körförhållanden än tidigare. WLTP utmärker sig med betydligt snabbare accelerationer och en betydligt mer dynamisk körprofil. Maxhastigheten höjs till 131 km/h, genomsnittshastigheten ökar till 47 km/h.

Körtiden förlängs med 10 minuter, andelen motorvägskörningar på chassidynamometer ökar samtidigt som stilleståndstiderna förkortas. Körsträckan fördubblas till 23 km.

Växlingspunkterna beräknas fordons- och drivlinespecifikt på förhand. Alla tillval som påverkar bilens aerodynamik, rullmotståndet eller bilens vikt kommer framöver att tas med i bedömningen. Komfortfunktionernas strömförbrukning medför också en ökning av CO2-värdet. I första steget av WLTP är endast klimatanläggningen undantagen. Med WLTP ska en standard införas som är enhetlig i hela världen.

EU-länderna går i bräschen. Detta gör det lättare att jämföra bränsleförbrukningen och utsläppet av skadliga ämnen hos bilar från olika tillverkare. Standarderna bidrar också till att myndigheter kan kontrollera att lagstadgade avgasgränsvärden, från kolväten (HC) och kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx) till partiklar.

Vad är WLTC?

WLTP-körcyklerna kallas WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. I WLTP har tre olika körcykler tagits fram för olika biltyper. De olika cyklerna tar hänsyn till det aktuella vikt-/effektförhållandet. Den största andelen personbilar som inregistreras i EU och som har ett vikt-/effektförhållande på över 34 kW/t (46 hk/t) faller inom WLTC-klass 3. Testcykeln för bilar i klass 3 består av fyra delar, Low, Medium, High och Extra High. Dessa simulerar stadskörning, landsvägskörning, körning på motortrafikleder och motorvägar.

Vad är NEDC?

NEDC (den nya europeiska körcykeln) är den kontrollcykel som för närvarande gäller för personbilar. Med syftet att ge kunderna tillgång till jämför- och reproducerbara värden oberoende av tillverkare trädde den första europeiska körcykeln i kraft 1970. 1992 utökades denna till att inte enbart gälla stadstrafik. Genomsnittshastigheten på 34 km/h i NEDC är låg, liksom accelerationsriktlinjerna och maxhastigheten på 120 km/h. Cykelns sammansättning motsvarar inte längre den aktuella genomsnittliga fördelningen av olika andelar av sträckan.

Varken aerodynamik, vikt eller tillvalens och komfortfunktionernas energiförbrukning (t.ex. klimatanläggning, radio eller stolsvärme) ingår i mätningen. Teknologiska parametrar som främjar avvikelser tillkommer.

Start/stopp-tekniken har t.ex. ett relativt stort inflytande i NEDC eftersom NEDC har en stor andel stilleståndstider. För bilar med manuell växellåda tas ingen hänsyn till fordonsspecifika parametrar när växlingstidpunkterna fastställs.

Detta kan leda till stora avvikelser i förbrukningen jämfört med körning under verkliga förhållanden. På grund av den kontinuerliga tekniska utvecklingen är NEDC inte längre tidsenlig och har hunnit bli föråldrad.

Vad är RDE?

RDE står för Real Driving Emissions och är ett vägtest för att kontrollera utsläpp av skadliga ämnen. Det beskriver bilarnas utsläpp under realistiska förhållanden ute på vägarna. Tidigare har utsläppsmätningen för typgodkännande uteslutande utförts i testbänk. Sedan mars 2016 uppmäts utsläpp inom ett definierat område även vid verklig körning på väg. Med hjälp av PEMS-utrustning (Portable Emissions Measurement System) mäts kväveoxid- (NOx) samt kolmonoxidutsläpp (CO). Senare kommer även partikelutsläpp att fastställas. Här finns ingen fastlagd cykel, utan körningen och mätningen utförs i verklig trafik enligt StVO (tysk vägtrafikförordning). Bilarna körs mellan 90 och 120 minuter på offentliga vägar, uppdelat på lika delar stadskörning, landsvägskörning och motorväg. I städerna ska genomsnittshastigheten ligga mellan 15 och 30 km/h, på motorväg ska hastigheterna vara från 90 och minst 110, men inte över 145 km/h. Yttertemperaturen måste vara mellan 0 och 30 °C, klimatanläggningen är på.

Testkörningen får inte ske högre än 700 meter över havet och endast ha en höjdskillnad på 100 meter. Sedan september 2017 måste Euro 6-utsläppsgränsvärdena i vägtester hållas i RDE. I det första steget gäller detta sedan den 1 september 2017 typer som ska nycertifieras och senast fr.o.m. den 1 september 2019 för alla typer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG

Har du frågor eller vill du har mer information? Ta då kontakt med vår kundrådgivning. 
Ring gärna vårt call center på telefonnummer 00800-277 77 777 (avgifter för samtal från mobilnätet kan variera).

Eller skriv till oss via kontaktformuläret.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och kanaler i sociala medier. Vi har inget inflytande över om deras operatörer håller sig till dataskyddsbestämmelserna. Läs mer om dessa operatörers information om dataskydd på deras internetsidor. På vår webbplats syns det vilka länkar som är externa, och innan du klickar på dem informeras du om att du lämnar vår sida.