Dostawca serwisu / Ochrona danych

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 00
Infolinia: +48 22 354 40 01
E-mail: cs.pol@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974
REGON: 012264103
BDO: 000021557

Wysokość Kapitału Zakładowego: 57 931 000,00 zł

Zarząd:
Alexander Henzler (Prezes Zarządu),
Aleksandar Pajić (Wiceprezes Zarządu),
Thomas Greipel (Członek Zarządu).Za usługi smart control i portal smart connected w rozumieniu RODO:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart, Niemcy
Tel.: +49 711 170
E-mail: dialog.mb@mercedes-benz.com

-----

W celu skutecznego powiadomienia nas o nielegalnych treściach występujących na naszych stronach internetowych prosimy o skorzystanie z Formularza lub skierowanie zapytania na adres e-mail dsa-polska@mercedes-benz.com lub pod nr tel. +48 22 312 50 00.

Prawo autorskie

© Mercedes-Benz Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych Mercedes-Benz Group AG podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Mercedes-Benz Group AG zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

 

Produkty i ceny

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. W okresie dostawy producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, formalnych oraz różnic w kolorach, a także do zmian w zakresie dostawy i świadczeń, o ile te zmiany i różnice, uwzględniając interesy firmy Mercedes-Benz Group AG, są obiektywnie akceptowalne dla klienta. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, akcesoria oraz inne elementy nienależące do standardowego zakresu dostawy bądź świadczeń. Różnice w odcieniach barw uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać typy i usługi niedostępne w ofercie w niektórych krajach. Wzmiankowane przepisy ustawowe i podatkowe oraz ich skutki prawne obowiązują jedynie w Niemczech. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiącej regulacji w warunkach sprzedaży lub dostawy, obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. Przedstawione informacje o produktach i usługach, w tym w szczególności ceny i warunki finansowania, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W celu uzyskania informacji o aktualnie dostępnych produktach, usługach, cenach i warunkach finansowania należy zwrócić się do autoryzowanego dealera lub serwisu.

 

Znaki towarowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Mercedes-Benz są prawnie chronionymi znakami towarowymi Mercedes-Benz Group AG, dotyczy to w szczególności nazw modeli, jak również znaków logo oraz emblematów.

 

Prawa licencyjne

Mercedes-Benz Group AG chce zaoferować Ci innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że tak samo jak my cieszysz się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Prosimy jednak o zrozumienie z Twojej strony dla faktu, że Mercedes-Benz Group AG musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz iż te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Mercedes-Benz Group AG.

 

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Wiele stron, raportów, przeglądów, prezentacji, transmisji audio i wideo różnych imprez i spotkań internetowych oraz liczne dokumenty na tych stronach internetowych zawierają wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na przekonaniach kierownictwa Mercedes-Benz Group AG. Poprzez użycie na tych stronach internetowych takich wyrażeń jak „oczekiwać”, „oceniać”, „liczyć na”, „zamierzać” i „planować” zamierza się, wskazywać wypowiedzi dotyczące przyszłości. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy Mercedes-Benz Group AG, z chwili gdy zostały dokonane, odnośnie przyszłych zdarzeń i obarczone są pewnymi ryzykami i niepewnością. Do takich czynników należą oprócz innych zmian w ogólnych warunkach ekonomicznych i w ramowych warunkach handlowych, także zmiany w kursach walut i w poziomie stóp procentowych, wprowadzenie na rynek produktów konkurencyjnych, niewystarczająca akceptacja dla nowych produktów i usług oraz zmiany w strategii przedsiębiorstwa. Jak wyjaśniono w raportach Mercedes-Benz Group AG złożonych amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commision (włącznie z najnowszym rocznym sprawozdaniem z działalności formularz 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, iż rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od podanych tu przewidywań. Mercedes-Benz Group AG oddala od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek, do aktualizowania tych wypowiedzi, które dotyczą przyszłości.

 

Odpowiedzialność cywilna

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią zapewnienia czy gwarancji, ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany. W szczególności nie stanowią dorozumianego przyrzeczenia bądź gwarancji w odniesieniu do cech, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów.

Na naszych stronach internetowych znajdziesz również linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić Ci uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które odwiedzasz poprzez te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

Wskazówka dot. § 36 ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG) dotyczy użytkowników z Niemiec: firma Mercedes-Benz Group AG nie uczestniczy w postępowaniu rozstrzygającym spór przed sądem polubownym użytkownika w myśl VSBG i nie jest do tego zobowiązana.

Informacje na temat systemu internetowego rozstrzygania sporów Komisja Europejska stworzyła platformę do rozwiązywania sporów przez internet (tzw. „Platforma ODR“). Platforma ODR pomaga konsumentom i sprzedającym w rozstrzyganiu sporów dotyczących zakupów przez internet. Jest ona dostępna pod poniższym linkiem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

 

 

 

Polityka prywatności

 

Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) jest:

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. ("My")

ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, Polska

KRS 0000138030

E-mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com

 

 

Za usługi smart control i portal smart connected w rozumieniu RODO:

 

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Tel.: +49 711 170

E-mail: dialog.mb@mercedes-benz.com

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

Wyrażamy satysfakcję z powodu Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz:

 

Wytyczna w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz.

 

Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz nie obowiązują w odniesieniu do Państwa czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych dostawców, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych dostawców proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

 

 1. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

 

a. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider).

 

b. Inne dane osobowe przetwarzamy tylko wówczas, gdy użytkownik przekazał nam te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, chatu, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez użytkownika stosownej zgody (również w międzynarodowym przekazywaniu danych, zob. pkt 12) i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w rozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

 

c. Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują użytkownika do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach użytkownik nie przekaże danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

 

 1. Cele korzystania

 

a. Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

 

b. Jeśli przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, chatu, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

 

c. Do innych celów (np. wyświetlania spersonalizowanych treści lub reklam na podstawie zachowania użytkowników), ewentualnie z wybranymi osobami trzecimi wykorzystujemy Państwa dane, o ile wyrażą Państwo na to zgodę w ramach naszego Consent Management System. Więcej informacji i opcji decyzji można znaleźć tutaj.

 

d. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania w celach handlowych lub podatkowych, przekazywanie danych zgodnie z nakazami urzędowymi lub sądowymi, np. prokuratury).

 

 1. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe; korzystanie z oferty podmiotów trzecich

 

a. Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, w wymaganym zakresie przekazujemy dane do właściwego dostawcy (np. informację, że znaleźli Państwo tę ofertę u nas, i w razie potrzeby dalsze informacje, które wcześniej podali Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych).

 

b. Jeśli na naszych stronach internetowych używamy tzw. „social plugins“ (wtyczek) serwisów społecznościowych takich jak Facebook i Twitter, integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Mercedes-Benz, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.

Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie (patrz 5.d).

 

c. Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

 

d. W celu obsługi, optymalizacji i zabezpieczenia naszych stron internetowych korzystamy również z pomocy wykwalifikowanych usługodawców (dostawcy usług informatycznych, agencji marketingowych). Przekazujemy im dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w celu udostępnienia i korzystania ze stron internetowych i ich funkcji, realizacji uzasadnionego interesu, wypełnienia obowiązków prawnych lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę (patrz 7). Więcej informacji na temat odbiorców danych można znaleźć w naszym Consent Management System.

 

 1. Pliki cookie

 

a. Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych mogą być stosowane pliki cookie. Technicznie rzecz biorąc, są to tak zwane pliki cookie ciasteczka HTML i podobne narzędzia programowe, takie jak Web/DOM Storage lub Local Shared Objects (tak zwane pliki cookie flash), które razem nazywamy plikami cookie.

 

b. Pliki cookie to małe pliki, transferowane z odwiedzanej strony internetowej na komputer stacjonarny, laptopa lub urządzenie mobilne być przechowywane i odczytywane później. Na ich podstawie możemy np. rozpoznać, czy dane urządzenie łączyło się już z naszymi stronami internetowymi, preferowany język lub uwzględnić inne ustawienia, aby zaoferować określone funkcje (np. sklep internetowy, konfigurator pojazdu) lub poznać zainteresowania użytkownika na podstawie odwiedzanych stron. Pliki cookie mogą zawierać również dane osobowe.

 

c. To, czy i jakie pliki cookie są używane podczas odwiedzania naszych stron internetowych, zależy od tego, z jakich obszarów i funkcji naszych stron internetowych Państwo korzystają i czy wyrażą Państwo zgodę na stosowanie plików cookie, które niekoniecznie są konieczne, tj. zazwyczaj z przyczyn technicznych, w naszym Consent Management System. Więcej informacji i opcji można znaleźć tutaj.

 

d. Korzystanie z plików cookie zależy również od ustawień przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Większość przeglądarek zgodnie z ustawieniem domyślnym automatycznie akceptuje pliki cookie; jednak to ustawienie można najczęściej zmienić. Zapisane pliki cookie można usunąć w każdym momencie. Web/DOM-Storage i Local Shared Objects można usunąć osobno. Jak to działa w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce ew. urządzeniu, można dowiedzieć się w instrukcji obsługi producenta.

 

e. Zgoda oraz zablokowanie lub usunięcie plików cookie są związane z używanym urządzeniem, jak również z używaną przeglądarką internetową. Jeśli używają Państwo kilku urządzeń lub przeglądarek internetowych, mogą Państwo podejmować różne decyzje i dokonywać różnych ustawień dla każdego z nich.

 

f. Jeśli zdecydują się Państwo na blokowanie plików cookie lub usuną je, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Państwa dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.

 

 1. Bezpieczeństwo

 

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych

 

a. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prosimy o zapoznanie się z Państwa zgodą na przekazywanie danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO) również pkt 12.

 

b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Państwem jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

c. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

d. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszego uzasadnionego interesu oraz uzasadnionego interesu osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes obejmuje utrzymanie funkcjonalności naszych systemów IT, marketing (bezpośredni) w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych dostawców, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych. W ramach każdorazowo wymaganego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania danych, okoliczności przetwarzania oraz Państwa interesy związane z poufnością Państwa danych osobowych.

 

 1. Usuwanie Państwa danych osobowych

 

Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. Po tym czasie zapisywanie odbywa się tylko, jeżeli jest to konieczne zgodnie z przepisami, rozporządzeniami lub innymi regulacjami prawnymi, którym podlegamy, w UE lub zgodnie z przepisami w krajach trzecich, jeżeli jest tam zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. O ile usunięcie w indywidualnym przypadku nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe są oznaczone z celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

a. Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, ma Pan(i) prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 

b. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

 

c. Użytkownikowi przysługuje

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec prze-twarzania dotyczących go danych osobowych z przyczyn spowodowa-nych jego szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (prze-twarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyra-żą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasad-nione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swo-bodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działań w ramach marketingu bez-pośredniego w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu na pod-stawie wyważenia interesów, mają Państwo również prawo do zgłosze-nia sprzeciwu w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

d. Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com

 

e. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

 

 1. Newsletter

 

Jeśli prenumerują Państwo newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, o ile wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie ich w zakresie wykraczającym poza te ramy. Mogą Państwo w każdym momencie zakończyć prenumeratę, korzystając z możliwości wyrejestrowania się, przewidzianej w newsletterze.

 

 1. Centralny serwis dostępu Mercedes-Benz Group

 

Korzystając z centralnego serwisu dostępu Mercedes-Benz Group, mogą Państwo zalogować się na wszystkich stronach internetowych oraz w aplikacjach grupy Mercedes-Benz i jej marek, podpiętych do serwisu. Obowiązujące w tym zakresie warunki korzystania zawierają specjalne regulacje dotyczące ochrony danych. Warunki korzystania są dostępne każdorazowo na stronach logowania podłączonych stron internetowych i aplikacji.

 

 1. Przekazywanie danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

a. W przypadku korzystania z oferty usługodawców (patrz 4. d.) i przekazywania osobom trzecim danych za Państwa zgodą (patrz 3), dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w krajach leżących poza Unią Europejską („UE“), Islandią, Liechtensteinem i Norwegią (= Europejski Obszar Gospodarczy) i tam przetwarzane. Dotyczy to w szczególności USA i Indii.

 

b. W następujących krajach z perspektywy UE nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony“ dla przetwarzania danych osobowych, adekwatny do standardów UE (tzw. decyzja w sprawie adekwatności): Andora, Argentyna, Kanada (ograniczenie), Korea Południowa, Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj, Zjednoczone Królestwo. Z odbiorcami w innych krajach uzgadniamy stosowanie standardowych klauzul umownych UE, wiążących regulacji przedsiębiorstwa lub innych dopuszczalnych mechanizmów w celu zapewnienia „odpowiedniego poziomu ochrony" zgodnie z wymogami prawnymi. Chętnie udzielimy Państwu informacji na ten temat. Dane kontaktowe są wymienione w punkcie 9.d. powyżej.

 

c. Jeśli wyrażasz zgodę na nasz System Zarządzania Zgodami, Twoja zgoda dotyczy również przekazywania danych odbiorcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których nie ma "odpowiedniego poziomu ochrony". Informacje o przesyłanych danych, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców danych, a także o odpowiednich krajach można znaleźć w naszym Systemie Zarządzania Zgodami w sekcji "Ustawienia plików cookie" w stopce u dołu strony internetowej. W krajach tych może nie istnieć prawo o ochronie danych porównywalne z Europejskim Obszarem Gospodarczym w całości lub w części (np.B. prawa osób, których dane dotyczą, patrz sekcja 9), brak organów ochrony danych i/lub brak porównywalnych możliwości podjęcia działań przeciwko naruszeniom ochrony danych. Między innymi organy publiczne (e.B organy) mogą mieć tam łatwiejszy dostęp do przetwarzanych danych i wykorzystywać je do innych celów niż w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Okoliczności te mogą być jedynie częściowo zrekompensowane szczególnymi środkami.

 

Stan: Kwiecień 2022 r.

 

WLTP

Nowa procedura służąca do oceny zużycia paliwa i emisji spalin WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) wprowadza większą transparentność i będzie sukcesywnie zastępowała NEDC (Nowy Europejski Cykl Jazdy). Procedura WLTP stanie się obowiązkowa we wszystkich państwach członkowskich UE, natomiast inne państwa rozważają jej wdrożenie w późniejszym terminie.

 

Objaśnienie WLTP i NEDC.

Z dniem 1 września 2017 wprowadzono WLTP, nową procedurę służącą do oceny zużycia paliwa i emisji spalin. Ma ona dawać wyniki bardziej zbliżone do realnej jazdy, niż dotychczasowy NEDC. Wszystkie pojazdy nowo konstruowane, lub wyposażane w nowe podzespoły, będą od września 2017 certyfikowane zgodnie z WLTP. Natomiast od września 2018 zasady WLTP staną się obowiązkowe dla wszystkich innych pojazdów nowo rejestrowanych. Dlatego smart do końca sierpnia 2018 dokona certyfikacji swoich aut osobowych wg WLTP. W fazie przejściowej oferowane będą równolegle auta z certyfikacją WLTP i NEDC. Ponadto będzie podawany nowy, wyższy wskaźnik zużycia paliwa określony wg NEDC, lecz bazujący na ramowych warunkach WLTP. Będzie on zamieszczany w materiałach sprzedażowych do 2020 r.

Porównanie WLTP i NEDC

 WLTPNEDC
Temperatura silnika przy rozruchuZimnyZimny
Czas trwania cyklu1800 s 1180 s 
Czas przestojów242 s 267 s 
Udział zatrzymań13,4% 22,6% 
Dystans23 262 m 10 931 m 
Prędkość maksymalna 131,3 km/h 120 km/h 
Prędkość średnia 46,5 km/h 33,35 km/h 
Wyposażenie dodatkowe poszczególnych modeli Jest uwzględniane pod kątem masy, aerodynamiki, oporu toczenia i obciążenia pokładowej sieci elektr.; bez układu klimatyzacyjnego 

Nie jest uwzględniane, z wyjątkiem opon;  

bez układu klimatyzacyjnego 

Temperatura23°C 25 +/- 5°C

 

Co to oznacza dla mnie jako klienta?

Wdrożenie procedury WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zapewni większą transparentność w kwestii zużycia paliwa. Korzyścią dla klientów będzie bardziej miarodajna skala do porównywania różnych aut pod względem zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Jednak wskutek zmodyfikowanych warunków pomiaru podawane wskaźniki emisji CO2 i zużycia paliwa ulegną zmianie: samochód jednakowy pod względem technicznym uzyska w WLTP wyższy wskaźnik emisji CO2 i zużycia paliwa, niż w NEDC (Nowym Europejskim Cyklu Jazdy). Wynika to m. in. stąd, że wdrażany obecnie cykl pomiarowy odbywa się w ostrzejszych warunkach i uwzględnia wyposażenie dodatkowe.

WLTP dostarcza precyzyjnych wskaźników.

Jako że w WLTP uwzględniane jest indywidualne wyposażenie, otrzymywane wskaźniki są dokładniejsze, niż w NEDC – lepiej opisują konkretny pojazd. Nie zmieni się jednak faktyczne zużycie paliwa w codziennej eksploatacji.
Od września 2017 wdrażana jest w przemyśle samochodowym nowa procedura oceniania zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń: wszystkie nowo certyfikowane typy aut przechodzą badanie zgodne z WLTP. Jednocześnie nadal określane jest zużycie paliwa wg NEDC, zamieszczane w materiałach reklamowych jako jedyny wiążący wskaźnik.
Do końca sierpnia 2018 smart sukcesywnie dokona certyfikacji całego asortymentu swoich aut osobowych wg WLTP. Przewiduje się, że od tego momentu nowe wskaźniki oparte na WLTP będą zamieszczane we wszystkich materiałach sprzedażowych oraz innych publikacjach. Dla modeli wycofywanych z produkcji zużycie paliwa będzie podawane wg NEDC.

Wprowadzenie do procedury WLTP.

Celem WLTP jest ogólnoświatowe zharmonizowanie procedur testowych. Chodzi o to, aby uzyskiwane wyniki odzwierciedlały realną eksploatację lepiej, niż procedura NEDC. Zmiana nie obejmie pojazdów używanych – zachowają one swoje certyfikowane wskaźniki wg NEDC. Co najmniej do końca 2020 r. dla wszystkich aut określane będą wskaźniki zarówno wg WLTP, jak i wg NEDC. Od momentu certyfikacji pojazdu będą one równolegle widniały w jego dokumentacji. Od 2021 r. uzyskane wyniki pomiarów WLTP staną się jedynymi wskaźnikami zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń dla wszystkich samochodów osobowych, o ile dane państwo UE dostosuje swój system podatkowy. Fazy testu przewidziane w WLTP nazwano w skrócie WLTC i podzielono na trzy klasy. Niemal wszystkie auta osobowe będą zaliczane do klasy 3 WLTC, obejmującej pojazdy osobowe, których jednostkowe obciążenie mocy przekracza 34 kW/t (46 KM na tonę masy własnej).

WLTP: większa transparentność.

Dzięki WLTP klienci smarta otrzymają dla konkretnego samochodu bardziej realistyczne i transparentne informacje o zużyciu paliwa. Tak jak dotychczas, będzie można dokonywać porównań między producentami i modelami. Jednakże nowe wskaźniki zużycia paliwa będą lepiej odzwierciedlały codzienną eksploatację, uwzględniając bardziej zróżnicowane czynniki, niż miało to miejsce w NEDC. smart popiera zarówno nowe, bardziej realistyczne badanie laboratoryjne, jak i pomiary na drodze. Dzięki nim klienci smarta zyskają większą jasność, transparentność i bezpieczeństwo. Wdrożenie WLTP i RDE (Real Driving Emissions) stanowi ważny krok w tym kierunku.

Co to oznacza dla klientów?

W przyszłości klienci, dobierając wyposażenie dodatkowe, będą mogli dokładniej niż dotychczas poznać emisję CO2 ze swojego modelu pojazdu. Dbając o jasność i maksymalną transparentność, smart będzie aktywnie wspomagać fazy wprowadzania WLTP, odpowiednio informując dealerów i klientów. Jedną z tych informacji będzie wskaźnik odnoszący się do wyposażenia auta: od modelu najmniej do najbardziej energochłonnego. Liczba tego wskaźnika obejmie zakres od „WLTP Low“ (minimalne wyposażenie dodatkowe) do „WLTP High“ (maksymalne wyposażenie dodatkowe).

Jak dostać swoje wyniki RDE.

Dowiedz się, ile Twój pojazd emituje w realnych warunkach.

Pojęcie Real Driving Emissions (RDE) opisuje rzeczywistą charakterystykę emisji spalin z aut osobowych, ciężarówek i autobusów w codziennym użytkowaniu. Dotychczas pomiary emisji spalin do homologacji typu odbywały się wyłącznie na hamowniach. Od marca 2016, kiedy to weszła w życie regulacja RDE (EU) 427/2016, emisję zanieczyszczeń należy – w zdefiniowanych warunkach – mierzyć także w realnej eksploatacji na drodze. Wraz z obowiązującymi od września 2017 granicznymi wartościami RDE w rzeczywistej eksploatacji, jest to znaczący krok ku motoryzacji mniej zanieczyszczającej środowisko.

Wyniki RDE dla samochodów smart, opracowane zarówno przez nas jako producenta, jak i przez niezależne instytucje techniczne posiadające państwową certyfikację, można otrzymać wysyłając formularz kontaktowy z podaniem tzw. rodziny testowej PEMS dla danego pojazdu smart: (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Wyniki pomiarów WLTP modeli smarta.

TyposzeregEmisja CO2 średnioZasięg min.Zasięg maks.Zużycie prądu min.Zużycie prądu maks.
smart EQ fortwo0 g/km [1]125 km [1]135 km [1]15,7 kWh/100 km [1]17,0 kWh/100 km [1]
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]123 km [1]132 km [1]16,1 kWh/100 km [1]17,3 kWh/100 km [1]]
smart EQ forfour0 g/km [1]120 km [1]130 km [1]16,3 kWh/100 km [1]17,7 kWh/100 km [1]

 

Często zadawane pytania. Procedura WLTP jest wdrażana stopniowo od 1 września 2017, zastępując dotychczasową procedurę NEDC.

Dynamiczny przebieg WLTP daje znacznie większą zgodność z realną eksploatacją pojazdu, niż dotychczas. WLTP przewiduje znacznie większe przyspieszenia oraz wyraźnie dynamiczniejszy profil jazdy. Maksymalną prędkość zwiększono do 131 km/h, a prędkość średnią do 47 km/h.

Czas jazdy wydłużono o 10 minut; podniesiono udział symulowanych na hamowni odcinków autostradowych; jednocześnie skrócono czasy postoju. Pokonywany dystans jest dwukrotnie dłuższy: 23 km.

Punkty przełączania biegów są obliczane zawczasu, indywidualnie dla danego pojazdu i jego układu przeniesienia napędu. Ocena będzie w przyszłości uwzględniała wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego mające wpływ na aerodynamikę, na opór toczenia lub na masę pojazdu. Wyższym wskaźnikiem emisji CO2 będzie skutkował również pobór energii elektrycznej na funkcje komfortowe. W pierwszym etapie WLTP ignorowany będzie jedynie układ klimatyzacyjny. Celem WLTP jest wypracowanie standardu obowiązującego na całym świecie.

Kraje UE idą tu w pierwszym szeregu. Łatwiejsze stanie się porównywanie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń z aut różnych producentów. Jednolite standardy ułatwią też organom urzędowym kontrolowanie, czy przestrzegane są ustawowe limity emisji spalin: węglowodorów (HC), tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych.

Co to jest WLTC?

WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) to cykle jazdy w WLTP. Dla różnych typów pojazdów przewidziano w WLTP trzy odmienne cykle jazdy, adekwatne do jednostkowego obciążenia mocy. Przeważająca większość aut osobowych rejestrowanych na terenie UE, których jednostkowe obciążenie mocy przekracza 34 kW/t (46 KM/t), będzie zaliczona do klasy 3 WLTC. Cykl testowy dla pojazdów klasy 3 składa się z czterech części: Low, Medium, High i Extra High. Symulują one eksploatację pojazdu w mieście, poza terenem zabudowanym, na drodze ekspresowej i na autostradzie.

Co to jest NEDC?

NEDC (Nowy Europejski Cykl Jazdy) to cykl testowy obowiązujący w tej chwili dla samochodów osobowych. Pierwszy europejski cykl jazdy wprowadzono w roku 1970, aby dać klientom powtarzalne wyniki, umożliwiające porównywanie aut różnych producentów. W 1992 r. dodano do niego jazdę poza terenem zabudowanym. Średnia prędkość w NEDC jest niewielka: 34 km/h; nieduże są tu również przyspieszenia i prędkość maksymalna, wynosząca 120 km/h. Cykl ten już nie odzwierciedla występującego obecnie przeciętnego udziału poszczególnych rodzajów dróg.

Wchodzące w jego skład pomiary nie uwzględniają aerodynamiki, masy pojazdu, ani też ilości energii zużywanej przez elementy wyposażenia dodatkowego i funkcje komfortowe, takie jak układ klimatyzacyjny, radio czy ogrzewanie fotela. Dochodzą do tego parametry technologiczne, prowadzące do rozbieżności.

Stosunkowo duże znaczenie w NEDC ma np. technologia start-stop, gdyż NEDC przewiduje dużo postojów. Przy ustalaniu punktów przełączania biegów ze skrzynią manualną nie uwzględnia się w NEDC żadnych parametrów specyficznych dla danego pojazdu.

Może to skutkować znacznymi rozbieżnościami w stosunku do realnej eksploatacji. Nieustanny postęp techniczny sprawił, że NEDC stał się metodą przestarzałą.

Co to jest RDE?

RDE (Real Driving Emissions) to test drogowy służący do kontrolowania emisji substancji szkodliwych. Ma on opisywać poziomy emisji występujące w realnym ruchu drogowym. Dotychczas pomiary emisji spalin do homologacji typu odbywały się wyłącznie na hamowniach. Od marca 2016 emisję zanieczyszczeń należy – w zdefiniowanych warunkach – mierzyć także w realnej eksploatacji na drodze. Kontrolnemu pomiarowi za pomocą urządzenia PEMS (Portable Emissions Measurement System) podlega emisja tlenków azotu (NOx) oraz tlenku węgla (CO). W przyszłości kontrolowana będzie także emisja cząstek stałych. Cykl nie jest przy tym ustalony sztywno: jazda i pomiary odbywają się w realnym, codziennym ruchu drogowym, zgodnym z przepisami ruchu drogowego. Pojazdy są w ruchu przez 90-120 minut na drogach publicznych; po jednej trzeciej czasu przypada na teren zabudowany, teren niezabudowany i autostradę. Do jazdy miejskiej przewidziana jest średnia prędkość między 15 a 30 km/h, natomiast na autostradzie średnia prędkość powinna wynosić pomiędzy 90 a 110, a prędkość maksymalna nie więcej niż 145 km/h. Temperatura zewnętrzna musi mieścić się w przedziale od 0 do 30° C, a układ klimatyzacyjny być załączony.

Jazda testowa musi się odbywać na wysokości nieprzekraczającej 700 metrów nad poziomem morza, a różnica wysokości nie może przekraczać 100 metrów. Od września 2017 w testach drogowych RDE obowiązuje przestrzeganie granicznych emisji substancji szkodliwych wg Euro 6. W pierwszym etapie, od 1 września 2017, zasada ta obejmie typy nowo certyfikowane, a najpóźniej od 1 września 2019 – wszystkie typy pojazdów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych i kanałów w mediach społecznościowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych na stronach internetowych dostawców usług. Linki zewnętrzne są odpowiednio oznaczone na naszej stronie internetowej i przed ich kliknięciem zostaniesz poinformowany, że opuszczasz naszą stronę.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub podjęcia w inny sposób odpowiednich działań przeciwko Użytkownikowi w przypadku istnienia dowodów na niewłaściwe korzystanie z Usługi online lub korzystania z niej z naruszeniem niniejszych Ogólnych warunków handlowych .W szczególności korzystanie uznaje się za niewłaściwe, jeśli Użytkownik korzysta z Systemów lub udostępnianych w nich informacji niezgodnie z przeznaczeniem, korzysta z Systemóww celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa Dostawcy lub osób trzecich, lub korzysta z Systemów niezgodnie z innymi wytycznymi dostarczonymi przez Dostawcę .

W związku z tym użytkownik gwarantuje, że informacje przekazane dostawcy są prawdziwe i kompletne. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o wszelkich  przyszłych zmianach w przekazanych danych.

Ponadto Użytkownik, zobowiązuje się zapewnić, że sprzęt i oprogramowanie używane przez niego podczas korzystania z Systemów w tym komputery stacji roboczych, routery, systemy transmisji danych itp. są wolne od wirusów, robaków, trojanów itp.W odniesieniu do danych przesłanych przez Użytkownika   Użytkownik, zobowiązuje się zapewnić, że jest właścicielem wszystkich praw do przesłanych danych i że może swobodnie nimi dysponować, w tym między innymi, że przesłane dane nie są obciążone prawami osób trzecich, które są sprzeczne z takim wykorzystaniem.

 

W szczególności Usługi online nie mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania informacji spełniających następujące kryteria:

a) rasistowskie, nieludzkie hasła

b) dostarczanie nieprawdziwych lub w inny sposób niepoprawnych informacji

c) informacje obraźliwe, obelżywe, napastliwe, nienawistne, obsceniczne, zawierające groźby lub w inny sposób budzące zastrzeżenia

d) informacje naruszające wymogi prawne lub nie będące w wystarczającym stopniu zgodne z obowiązującymi wymogami (np. w przypadku obowiązków w zakresie etykietowania lub przejrzystości)

e) informacje, których dostarczanie lub rozpowszechnianie jest przestępstwem lub wykroczeniem administracyjnym

Środki w przypadku naruszeń

Jeśli dostarczone informacje naruszają niniejsze Ogólne warunki handlowe i Dostawca dowie się o tym (np. poprzez zgłoszenie przez innego Użytkownika), to Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia odpowiednich treści (nawet tymczasowo, jeśli to konieczne) oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych kroków.

Jeśli będzie to konieczne lub właściwe, podjęte zostaną następujące środki w zależności od wagi, częstotliwości i liczby wykroczeń:

a) tymczasowe lub trwałe usunięcie treści

b) tymczasowe zablokowanie konta Użytkownikai dezaktywacja powiązanych treści na 6 miesięcy

c) trwałe zablokowanie kontaUżytkownika i wszystkich powiązanych treści

d) trwałe zablokowanie kontaUżytkownikai wszystkich powiązanych treści oraz umieszczenie danych dostępowych, w szczególności podanego adresu e-mail i innych danych podstawowych służących do identyfikacji Użytkownika, na czarnej liście, co uniemożliwi utworzenie nowego kontaUżytkownika

e) dalsze środki

Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, zainteresowani Użytkownicylub osoby zgłaszające zostaną poinformowane o decyzji  Dostawcy i otrzymają możliwość zajęcia stanowiska.Po otrzymaniu stanowiska Dostawca ponownie przeanalizuje decyzję i podejmie ostateczną decyzję dotyczącą sposobu postępowania z daną treścią. Użytkownik otrzyma powiadomienie/wiadomość e-mail dotyczące podjętej decyzji moderacyjnej wraz z uzasadnieniem.

 

Skargi i (pozasądowe) rozstrzyganie sporów

 Użytkownik ma możliwość złożenia skargi na decyzje podjęte przez Dostawcęjak usunięcie treści lub zablokowanie kont itp. poprzez procedurę składania skarg w ciągu sześciu (6) miesięcy od otrzymania pierwotnej decyzji.Formularz skargi dostępny jest na stronie [link do formularza internetowego].  Dostawca rozpatrzy tę skargę w ciągu jednego miesiąca i odwoła lub potwierdzi pierwotną decyzję (w całości lub w części.O decyzji i jej uzasadnieniu Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

Skargi, których nie można rozwiązać za pomocą opisanych powyżej procesów, mogą być składane i rozpatrywane przez certyfikowany pozasądowy organ rozstrzygania sporów. W razie potrzeby informacje dotyczące dostępu do pozasądowego organu rozstrzygania sporów zostaną udostępnione w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Dostawcy .Niezależnie od udziału takiego organu, zawsze istnieje możliwość odwołania się do sądu.

 

Zmiany niniejszych Ogólnych warunków handlowych

 Dostawca jest upoważniony do zmiany Ogólnych warunków handlowych z ważnych powodów, szczególnie jeżeli nowe osiągnięcia techniczne, dalszy rozwój usług umownych, zmiany w ustawodawstwie i orzecznictwie lub inne równoważne powody czynią to koniecznym.Jeżeli zmiana powoduje istotne zakłócenie równowagi kontraktowej pomiędzy stronami,wówczas nie znajduje ona zastosowania.  Dostawca powiadomi Użytkowników o zmienionych Ogólnych warunkach handlowych w formie tekstowej (w tym pocztą elektroniczną) co najmniej jeden miesiąc przed datą wejścia w życie zmiany lub uzupełnienia (liczoną od daty otrzymania powiadomienia przez Użytkownika) .Zmiany Ogólnych warunków handlowych zostaną uznane za zaakceptowane, jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zawiadomienia.W zawiadomieniu  Dostawca wyraźnie poinformuje Użytkowników o prawnych konsekwencjach braku zgłoszenia sprzeciwu.